Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1216/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO BÍ THƯ CHI BỘ THÔN MỚI THÀNH LẬP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số: 25/2010/NQ-HĐND ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1064/TTr-SNV ngày 22/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng cho Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Quân thuộc Đảng bộ xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Mức phụ cấp hàng tháng của Bí thư Chi bộ là 0,75 mức lương tối thiểu. Thời gian hưởng kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch UBND huyện Na Rì, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Bí thư Chi bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1216/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng cho Bí thư Chi bộ thôn mới thành lập do tỉnh Bắc Kạn ban hành

  • Số hiệu: 1216/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 05/08/2013
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
  • Người ký: Hoàng Ngọc Đường
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/08/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản