Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1212/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 2099/QĐ-BTTTT ngày 04/12/2018; số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020; số 927a/QĐ-BTTTT ngày 01/6/2020; số 1010/QĐ-BTTTT ngày 15/6/2020; số 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 719/TTr-STTT ngày 14/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.

(Có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng nội dung cụ thể từng thủ tục hành chính được công bố để: công khai trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở và niêm yết công khai tại cơ quan; xây dựng quy trình nội bộ về giải quyết thủ tục hành chính; gửi Văn phòng UBND tỉnh để thiết lập lên phần mềm Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.

2. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đăng nhập các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông đã được công bố tại Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 29/5/2018; số 1075/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh không bị sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, HCC, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC(Thu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên thủ tục hành chính

Địa điểm và cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Ghi chú

I

LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

Thẩm định và chuyển hồ sơ đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (cơ quan báo chí địa phương).

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

Không.

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Sửa đổi, bổ sung nội dung thành phần hồ sơ; yêu cầu, điều kiện, thời gian thực hiện TTHC

II

LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

Phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép:

- Từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020:

+ Tài liệu trên giấy: 7.500 đồng/trang quy chuẩn.

+ Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 3.000 đồng/phút;

+ Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 13.500 đồng/phút

- Từ ngày 01/01/2021 trở đi:

- Tài liệu trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn.

- Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút;

- Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút.

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

- Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

- Sửa đổi nội dung thành phần hồ sơ; mẫu đơn; phí, lệ phí.

2

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

Không.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018.

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sửa đổi, bổ sung cách thức thực hiện, nội dung mẫu đơn; yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC.

3

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

Không.

Thông tư số 01/2020/TT- BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sửa đổi, bổ sung cách thức thực hiện, nội dung mẫu đơn

4

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

Không.

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sửa đổi, bổ sung cách thức thực hiện, nội dung mẫu đơn

5

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

Không.

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sửa đổi, bổ sung cách thức thực hiện, nội dung mẫu đơn

6

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

- Kể từ ngày 25/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020: 25.000 đồng/hồ sơ

- Kể từ ngày 01/01/2021: 50.000 đồng/hồ sơ

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Sửa đổi, bổ sung cách thức thực hiện, nội dung mẫu đơn, mẫu tờ khai; phí, lệ phí.

7

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

Không.

Thông tư số 01/2020/TT- BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sửa đổi, bổ sung cách thức thực hiện, nội dung mẫu đơn, mẫu tờ khai.

8

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

Không.

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sửa đổi bổ sung cách thức thực hiện, nội dung mẫu đơn.

9

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

Không.

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sửa đổi bổ sung cách thức thực hiện, nội dung mẫu đơn.

III. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

1

Cấp giấy phép bưu chính

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

Mức thu phí thẩm định: 10.750.000 đồng.

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

Bổ sung cách thức thực hiện; Sửa đổi mức thu phí thẩm định nội dung điều kiện hoạt động bưu chính.

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

Mức thu phí thẩm định:

- 2.750.000 đồng đối với trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh.

- 750.000 đồng đối với trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép.

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.

Bổ sung cách thức thực hiện; Sửa đổi, mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

Mức thu phí thẩm định: 5.375.000 đồng.

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.

Bổ sung cách thức thực hiện; Sửa đổi mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

Mức thu phí thẩm định: 500.000 đồng.

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.

Bổ sung cách thức thực hiện; Sửa đổi mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

Mức thu phí thẩm định:

- 1.250.000 đồng đối với trường hợp tự cung ứng dịch vụ phạm vi nội tỉnh.

- 1.000.000 đồng đối với trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.

Bổ sung cách thức thực hiện; Sửa đổi, bổ sung mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp.

- Qua hệ thống bưu chính.

- Thông qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn.

Mức thu phí thẩm định:

- 500.000 đồng đối với trường hợp cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

- 500.000 đồng đối với trường hợp cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính.

Bổ sung cách thức thực hiện; Bổ sung mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.