Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1208/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 15 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ -CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 183/TTr- SNV ngày 07 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính (cấp huyện) lĩnh vực thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, bãi bỏ 12 thủ tục hành chính (TTHC số thứ tự từ 08 đến 16 lĩnh vực tổ chức phi Chính phủ; TTHC số thứ tự 1, 2, 3 lĩnh vực tổ chức biên chế) được công bố tại Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố 21 thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung trong lĩnh vực tổ chức biên chế, tổ chức phi Chính phủ áp dụng tại cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Nội vụ ;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT3,4.

CHỦ TỊCH
Trịnh Xuân Trường

 

DANH MỤC

06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH LÀO CAI
(Lĩnh vực: thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính)
(Kèm theo Quyết định số: 1208/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

Tên Thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện

1

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

(Quyết định số 1067/QĐ- BNV ngày 10/12/2020)

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng

Trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận “Một cửa” của cấp huyện

- Cổng dịch vụ công tỉnh Lào Cai (dịch vụ công trực tuyến nếu có)

Không

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

2

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

(Quyết định số 1067/QĐ- BNV ngày 10/12/2020)

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng

Trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận “Một cửa” của cấp huyện

- Cổng dịch vụ công tỉnh Lào Cai (dịch vụ công trực tuyến nếu có)

Không

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

3

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

(Quyết định số 1067/QĐ- BNV ngày 10/12/2020)

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng

Thời hạn thẩm định: trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận “Một cửa” của cấp huyện

- Cổng dịch vụ công tỉnh Lào Cai (dịch vụ công trực tuyến nếu có)

Không

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện (tổ chức hành chính)

4

Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính

(Quyết định số 1068/QĐ- BNV ngày 10/12/2020)

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng

Trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận “Một cửa” của cấp huyện

- Cổng dịch vụ công tỉnh Lào Cai (dịch vụ công trực tuyến nếu có)

Không

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

5

Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính

(Quyết định số 1068/QĐ- BNV ngày 10/12/2020)

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng

Trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận “Một cửa” của cấp huyện

- Cổng dịch vụ công tỉnh Lào Cai (dịch vụ công trực tuyến nếu có)

Không

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

6

Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính

(Quyết định số 1068/QĐ- BNV ngày 10/12/2020)

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng

Trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận “Một cửa” của cấp huyện

- Cổng dịch vụ công tỉnh Lào Cai (dịch vụ công trực tuyến nếu có)

Không

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Ghi chú: Những bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được tích hợp (tổng hợp) với nội dung Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020; Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 10/12/2020; Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của Bộ Nội vụ về công bố TTHC

 

II. DANH MỤC 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN BỊ BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Ghi chú

I

Lĩnh vực quỹ xã hội, quỹ từ thiện (09 TTHC)

1

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Nghị định Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/ 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Thủ tục hành chính số thứ tự từ 08 đến 16 lĩnh vực tổ chức phi chính phủ được công bố tại Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố 21 thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung trong lĩnh vực tổ chức biên chế, tổ chức phi Chính phủ áp dụng tại cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

2

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

3

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

4

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

5

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

6

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

7

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

8

Thủ tục đổi tên quỹ

9

Thủ tục quỹ tự giải thể

II

Lĩnh vực tổ chức đơn vị sự nghiệp (03 TTHC)

1

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định số 120/2020/NĐ- CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Thủ tục hành chính số thứ tự 1, 2, 3 lĩnh vực tổ chức biên chế được công bố tại Quyết định số 5525/QĐ-uBNd ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND Tỉnh Lào Cai về việc công bố 21 thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung trong lĩnh vực tổ chức biên chế, tổ chức phi Chính phủ áp dụng tại cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

2

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

3

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập