Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1203/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2468/QĐ-BTC NGÀY 23/11/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG NỘI BỘ NGÀNH TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-BTC ngày 15/11/2023 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2468/QĐ-BTC ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số quy định của pháp luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành Tài chính.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1203/QĐ-BTC năm 2024 bãi bỏ Quyết định 2468/QĐ-BTC hướng dẫn quy định của pháp luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 1203/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 28/05/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Nguyễn Đức Chi
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản