Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TC HÀNH CHÍNH NH VC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA Y BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị ca Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 02/TTr-SLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Cụ thể:

- Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm 02 (hai) thủ tục tại Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (kèm phụ lục).

- Quy trình nội bộ bị bãi bỏ gồm 02 (hai) quy trình (Quy trình s T-BLI-286365-TT và Quy trình s T-BLI-286366-TT) tại Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc SLao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc SVăn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP
UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử t
nh;
- Lưu: VT, KSTTHC
(Thúy-005)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Shồ sơ TTHC

Tên thủ tc hành chính

Lý do

Ghi chú

Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội

01

T-BLI-286365-TT

Hoãn chấp hành quyết đnh cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Đưa thủ tục hành chính này ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố, vì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Ngh định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (điểm b khoản 2 Điều 1 của Nghị định s63/2010/NĐ-CP quy định không điều chnh thủ tục xử lý vi phạm hành chính).

 

02

T-BLI-286366-TT

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Đưa thủ tục hành chính này ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố, vì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị đnh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (điểm b khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP quy định không điều chnh thủ tục xử lý vi phạm hành chính).

 

Tổng số: 02 thủ tục hành chính./.