Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120/2003/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Vị trí và chức năng

Báo Nông nghiệp Việt Nam là cơ quan ngôn luận, diễn đàn xã hội vì sự nghiệp phát triển và nâng cao dân trí trong nông nghiệp và nông thôn, hoạt động theo Luật báo chí và quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Báo Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị sự nghiệp báo chí có thu, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở toà soạn Báo Nông nghiệp Việt Nam đặt tại số 14 Ngô Quyền, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Thông tin về các hoạt động chỉ đạo điều hành của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, phản ánh các nhân tố mới điển hình, phê phán các tiêu cực trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Thông tin về những sự kiện thời sự, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế nhằm phát triển kinh tế xã hội và phát triển nông thôn.

4. Tham gia phổ biến các kiến thức khoa học công nghệ, sáng kiến, kinh nghiệm, nâng cao dân trí cho nông dân, vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

5. Được tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, liên doanh, liên kế với các tổ chức trong và ngoài nước (kể cả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế có liên quan) thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm phục vụ hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo:

Lãnh đạo của Báo Nông nghiệp Việt Nam có Tổng Biên tập và các Phó Tổng biên tập do Bộ trưởng bổ nhiệm theo quy định hiện hành.

Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam điều hành hoạt động của Báo, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về hoạt động của Báo theo quy định.

Các Phó Tổng Biên tập giúp việc Tổng Biên tập, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức của Báo:

a) Ban trị sự và Tổ chức,

b) Ban Thư ký toà soạn,

c) Ban Phóng viên và Biên tập,

d) Ban Phát hành - quảng cáo,

đ) Ban Bạn đọc,

e) Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh,

g) Các đại diện khu vực: miền núi phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long.

Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm quy định nhiệm vụ, quản lý, bố trí biên chế của các Ban, Chi nhánh, Đại diện khu vực trực thuộc phù hợp với nhiệm vụ được giao; xây dựng quy chế làm việc của Báo trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Cán bộ, công chức, viên chức của Báo Nông nghiệp Việt Nam được xếp và bổ nhiệm vào ngạch bậc chuyên môn theo quy định, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo Chính phủ; thay thế Quyết định số 901/QDD-BNN-TCCB ngày 19 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xác định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Báo Nông nghiệp Việt Nam và các quy định trước đây của Bộ trái với Quyết định này

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Lê Huy Ngọ