Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 120/2001/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Học viện Tài chính trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Viện Nghiên cứu tài chính và Trung tâm bồi dưỡng cán bộ tài chính trực thuộc Bộ Tài chính.

Điều 2. Học viện Tài chính có nhiệm vụ:

- Đào tạo cán bộ trình độ đại học và sau đại học về lĩnh vực tài chính - kế toán.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ quản lý về tài chính - kế toán.

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ quản lý về tài chính - kế toán.

Điều 3. Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành khác theo chức năng được Chính phủ quy định. Học viện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng. Trụ sở của Học viện đặt tại Hà Nội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trưởng, các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)