Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2002 - 2005

 

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tồng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và kết luận của Hội đồng thẩm định tại cuộc họp ngày 09 tháng 12 năm 2002,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2002 - 2005 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong việc thực hiện phương án.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõiviệc thực hiện.

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2002 - 2005

(ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 02/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ)

 I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC SẮP XẾP LẠI, TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN LỆ ĐẾN NĂM 2005:

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích giữ nguyên như hiện có:

- Công ty Quản lý và xây dựng phát triển đô thị.

- Lâm trường Na Hang.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh :

- Lâm trường Chiêm Hóa.

- Lâm trường Yên Sơn.

- Lâm trường Sơn Dương.

- Lâm trường Tuyên Bình.

- Lâm trường Nguyễn Văn Trỗi.

- Công ty Xổ số kiến thiết.

- Xí nghiệp In Tuyên Quang.

- Công ty cấp thoát nước Tuyên Quang.

- Công ty Dịch vụ miền núi và dân tộc.

- Công ty Giống vật tư nông lâm nghiệp.

- Công ty Sách- thiết bị trường học.

II. LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC:

1. Năm 2002 – 2003:

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa , trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn lệ:

- Công ty khai thác chế biến Barit Tuyên Quang.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần:

- Công ty Dược và vật tư y tế Tuyên Quang.

- Công ty Tư vấn xây dựng và giám sát kỹ thuật.

- Công ty Chè Mỹ Lâm.

- Công ty Chè Tân Trào.

c) Doanh nghiệp giao, bán, khoán kinh doanh hoặc cho thuê:

- Công ty May Tuyên Quang.

- Khách sạn Lô Giang (ngoài khoán kinh doanh tạm thời; khi có điều kiện thực hiện cổ phần hóa không có cổ phần chi phối của Nhà nước).

d) Doanh nghiệp chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu:

- Trạm đăng kiểm phương tiện giao thông.

 2. Năm 2004:

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Xí nghiệp Xi măng Tuyên Quang.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty Đường Tuyên Quang.

- Công ty Chè Sông Lô./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 12/QĐ-TTg năm 2002 phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2002 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 12/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 02/01/2003
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: 05/02/2003
  • Số công báo: Số 7
  • Ngày hiệu lực: 02/01/2003
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản