Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2014/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 03 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Hội Nhà báo tỉnh Bình Định, Sở Tài chính và Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Giải thưởng Báo chí Bình Định.

Điều 2. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Định có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh về việc Quy định Giải thưởng Báo chí Bình Định và Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 23/2/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy định Giải thưởng Báo chí Bình Định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Tổng biên tập Báo Bình Định, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

QUY ĐỊNH

GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Giải thưởng Báo chí tỉnh Bình Định được xét và trao hằng năm cho các tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Bình Định đã đăng, phát trên các cơ quan báo chí của tỉnh, bao gồm các báo và tạp chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động.

Điều 3. Mục đích, yêu cầu

1. Giải thưởng Báo chí tỉnh Bình Định nhằm lựa chọn, khen thưởng kịp thời những tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hóa; có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao.

2. Giải Báo chí tỉnh Bình Định nhằm góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trong tỉnh; đồng thời, nhằm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí trong xã hội

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tên gọi: “Giải thưởng Báo chí tỉnh Bình Định”.

Điều 5. Thời gian xét và trao giải thưởng

Giải báo chí tỉnh Bình Định được tổ chức và trao giải thưởng vào dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 hằng năm

Giải Báo chí tỉnh Bình Định do Hội Nhà báo tỉnh Bình Định chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định tổ chức.

Điều 6. Điều kiện xét giải thưởng

1. Tác phẩm báo chí thuộc các thể loại được xem xét để trao giải thưởng phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a. Được đăng, phát trên các cơ quan báo chí của tỉnh từ ngày 01/01 đến 31/12 hằng năm.

b. Bảo đảm tính chính xác, tính thuyết phục, có tính phát hiện và hiệu quả xã hội cao.

2. Các tác phẩm báo chí được quy định tại Điều 2 Quy định này đã đạt các giải thưởng khác trong cả nước, được đăng phát trong thời gian trên vẫn được gửi tham dự Giải thưởng Báo chí tỉnh Bình Định.

3. Một tác phẩm được thực hiện từ 3 tác giả trở lên được xem là nhóm tác giả. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được tham gia tối đa 2 tác phẩm.

Điều 7. Thể loại báo chí được xét và trao giải

1. Báo in và báo điện tử:

- Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép.

- Xã luận, bình luận, chuyên luận.

- Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí.

2. Báo hình (bao gồm tác phẩm truyền hình và tác phẩm video trên báo điện tử):

- Bình luận, phỏng vấn, chương trình chuyên đề, giao lưu, tọa đàm.

- Phóng sự, phóng sự điều tra, phim tài liệu truyền hình.

3. Báo nói (phát thanh):

- Bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận.

- Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký phát thanh.

4. Ảnh báo chí:

- Ảnh đơn

- Phóng sự ảnh

Điều 8. Hình thức và đối tượng được trao giải

- Đối với báo in: tác phẩm dự giải là bản cắt ra từ trang báo hoặc bản sao chụp có in đầy đủ chi tiết về thời gian và số báo phát hành.

- Đối với báo nói: tác phẩm phải được ghi vào đĩa CD đảm bảo chất lượng âm thanh trong, rõ ràng.

- Đối với báo hình: tác phẩm dự giải phải được ghi vào đĩa VCD, DVD đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh trung thực, rõ ràng.

Tất cả các tác phẩm dự giải phải có xác nhận của cơ quan đã đăng, phát tác phẩm. Riêng đối với tác phẩm báo hình, báo nói, các tác giả và nhóm tác giải phải gửi kèm theo bản thảo nội dung cùng với đĩa CD, VCD, DVD.

Điều 9. Hội đồng xét thưởng

Hội đồng xét thưởng Giải Báo chí tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do UBND tỉnh quyết định thành lập. Thành phần tham gia Hội đồng gồm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và đại diện một số cơ quan báo chí của tỉnh. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh là chủ tịch Hội đồng. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch. Hội đồng xét thưởng là cơ quan quyết định giải thưởng.

Giúp việc cho Hội đồng có Ban Giám khảo do Hội đồng quyết định thành lập.

Điều 10. Trình tự, thủ tục xét và trao giải

1. Thời gian gửi và nhận tác phẩm tham dự giải:

Tác phẩm của các tác giả (hay nhóm tác giả) đang công tác tại cơ quan báo chí trong tỉnh do chi hội nhà báo cơ sở xét chọn và gửi về Hội Nhà báo tỉnh. Tác phẩm của các tác giả (hay nhóm tác giả) là cộng tác viên các cơ quan báo chí gửi về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

Thời gian gửi và nhận tác phẩm tham dự giải: từ ngày 01/01 đến 30/3 hằng năm.

2. Các bước tuyển chọn tác phẩm:

a. Ban Giám khảo chấm điểm tuyển chọn bước sơ khảo theo tiêu chí do Hội đồng quy định; tác phẩm đạt chất lượng cao được chọn vào vòng chung khảo. Ban Giám khảo chấm điểm độc lập, điểm của tác phẩm là điểm bình quân của tất cả thành viên Ban Giám khảo.

b. Hội đồng xét thưởng có trách nhiệm xây dựng tiêu chí, quy chế tuyển chọn, thẩm định tác phẩm tham dự giải đảm bảo công bằng, khách quan.

Điều 11. Cơ quan quyết định trao, thu hồi giải thưởng:

1. Hội đồng xét thưởng là cơ quan quyết định trao và thu hồi giải thưởng. Giải Báo chí tỉnh Bình Định được trao trực tiếp cho tác giả hoặc nhóm tác giả. Tác giả, nhóm tác giả đạt giải được cấp Giấy Chứng nhận của Hội Nhà báo tỉnh kèm theo tiền thưởng.

2. Hội Nhà báo tỉnh là cơ quan Thường trực của Hội đồng xét thưởng có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên các cơ quan báo chí về nội dung, thể lệ giải thưởng, tiếp nhận tác phẩm tham dự giải. Kết quả xét thưởng được thông báo công khai trên các cơ quan báo chí. Mọi khiếu nại sẽ được xem xét giải quyết chậm nhất là 7 ngày sau khi công bố kết quả xét thưởng

3. Giải thưởng sẽ bị thu hồi nếu tác phẩm đạt giải bị phát hiện vi phạm tính trung thực, tác giả vi phạm đạo đức trong quá trình tác nghiệp.

Điều 12. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng

1. Cơ cấu: Giải thưởng báo chí tỉnh Bình Định trao cho các loại hình báo chí: Báo in, Báo điện tử, Báo hình, Báo nói và Ảnh báo chí. Mỗi loại hình báo chí có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 3 giải Khuyến khích.

2. Mức thưởng:

Mức thưởng cho từng loại giải tính theo hệ số. Giá trị một đơn vị hệ số giải thưởng bằng 1 lần mức tiền lương cơ sở cán bộ, công chức, viên chức.

Loại hình báo chí

Giải A

Giải B

Giải C

Giải KK

Báo hình

8

6

4

2

Báo in, Báo điện tử và Phát thanh

7

5

3

1,5

Ảnh báo chí

- Phóng sự ảnh

- Ảnh đơn

 

3

2,5

 

2,5

1,5

 

1,5

1

 

1

0,5

* Ghi chú: Nếu hệ số giải thưởng X mức lương cơ bản mà giá trị giải thưởng lớn hơn 50.000 đồng thì quy tròn bằng 100.000 đồng. Nếu hệ số giải thưởng X mức lương cơ bản mà giá trị giải thưởng nhỏ hơn 50.000 đồng thì quy tròn bằng 0 đồng.

3. Nguồn kinh phí cho giải thưởng do ngân sách cấp hằng năm trên cơ sở dự toán do Hội Nhà báo tỉnh Bình Định xây dựng và đề nghị.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Các lĩnh vực khen thưởng không nêu trong quy định này được áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Bình Định.

Hội Nhà báo Bình Định có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện quy định này và kịp thời đề xuất UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi khi cần thiết.

Điều 14. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện và tạo điều kiện cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia Giải thưởng báo chí tỉnh Bình Định.