Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ  CÔNG NGHỆ

----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Số: 12/2004/QĐ-BKHCN

Hà Nội , Ngày 13 tháng 05 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC KIỂM SOÁT VÀ AN TOÀN BỨC XẠ, HẠT NHÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Xét đề nghị của các Ông Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 159/QĐ-TCCB ngày 4/3/1995 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Ban An toàn bức xạ và hạt nhân.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Văn Phong
 

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC KIỂM SOÁT VÀ AN TOÀN BỨC XẠ, HẠT NHÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12 /2004/QĐ-BKHCN ngày 13 / 05 /2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân(được viết tắt là Cục ATBXHN) là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, hạt nhân.

Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng.

Tên giao dịch quốc tế của Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân là Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety & Control, viết tắt là VARANSAC.

Điều 2. Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, quy trình, quy phạm về kiểm soát và an toàn bức xạ, hạt nhân. Tham gia xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về an toàn bức xạ, hạt nhân, chế độ, chính sách đặc thù cho những người làm việc trực tiếp với bức xạ.

2. Xây dựng trình Lãnh đạo Bộ các chính sách, phương hướng phát triển, các hướng ưu tiên, các chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ, hạt nhân. Tổ chức triển khai các kế hoạch, quy hoạch đã được phê duyệt

3. Tổ chức và thực hiện việc khai báo, đăng ký, cấp, gia hạn, sửa đổi và thu hồi giấy phép đối với các cơ sở bức xạ, cơ sở hạt nhân, nguồn bức xạ, nhân viên bức xạ và các công việc có liên quan đến bức xạ, hạt nhân. Tổ chức thẩm định địa điểm, thiết kế, xây dựng, luận chứng đảm bảo an toàn bức xạ, hạt nhân và an ninh đối với các cơ sở bức xạ và cơ sở hạt nhân.

4. Hướng dẫn, chỉ đạo công tác an toàn và kiểm soát bức xạ, hạt nhân đối với các Sở Khoa học và Công nghệ. Phối hợp với các Bộ, Ngành thực hiện quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, hạt nhân theo sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân theo thẩm quyền.

6. Quản lý Nhà nước về chất thải phóng xạ. Tổ chức quan trắc môi trường phóng xạ, ứng phó khẩn cấp và xử lý sự cố bức xạ, hạt nhân; kiểm soát liều bức xạ và đánh giá an toàn trong chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ dân chúng và chiếu xạ y tế.

7. Tổ chức hoạt động thanh sát hạt nhân.

8. Xây dựng hệ thống thống kê, lưu trữ, thông tin và dữ liệu về an toàn bức xạ, hạt nhân.

9. Tổ chức nghiên cứu việc áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động kiểm soát và an toàn bức xạ, hạt nhân.

10. Phối hợp tổ chức huấn luyện, đào tạo, tuyên truyền và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các kiến thức về an toàn bức xạ, hạt nhân và văn hoá an toàn.

11. Tổ chức và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân theo sự phân công của Bộ. Tham gia tổ chức thực hiện các Điều ước quốc tế và các thoả thuận quốc tế khác về các vấn đề có liên quan tới an toàn bức xạ hạt nhân;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

Quản lý cán bộ, tài sản, hồ sơ và tài liệu của Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân theo phân cấp và quy định của Bộ.

Chương 2

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3. Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân được tổ chức và làm việc theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với bàn bạc tập thể.

Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ hoạt động của Cục.

Các Phó cục trưởng có trách nhiệm giúp Cục trưởng trong việc lãnh đạo chung công tác của Cục, chịu trách nhiệm trước Cục Trưởng về phần công tác được phân công, được quyền quyết định những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

Khi Cục trưởng vắng mặt, một Phó cục trưởng được uỷ quyền lãnh đạo và điều hành các công việc của Cục thuộc quyền hạn của Cục trưởng.

Điều 4. Tổ chức bộ máy của Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân gồm có:

Văn phòng Cục.

Phòng Đăng ký, Cấp phép.

Phòng Thanh tra, Kiểm soát và ứng phó khẩn cấp.

Phòng Hợp tác quốc tế, Pháp chế và Thông tin.

Phòng Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và hạt nhân.

Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị quy định tại Điều 4 của Điều lệ này chịu trách nhiệm trực tiếp trước Cục trưởng về mọi mặt công tác của đơn vị.

Điều 6. Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trong Cục.

Điều 7. Nhân lực của Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân gồm có:

Cán bộ trong biên chế;

2) Cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân ký hợp đồng lao động với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Cục.

Điều 8. Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân thực hiện chế độ quản lý lao động và trả tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập khác, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các cán bộ trong biên chế nhà nước, cán bộ lao động hợp đồng từ nguồn kinh phí của Cục theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chương 3

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy chế làm việc của Bộ và các quy định khác do Bộ trưởng ban hành.

Điều 10. Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân có trách nhiệm quan hệ thường xuyên với các cơ quan có liên quan của Bộ, ngành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm soát và an toàn bức xạ, hạt nhân được Bộ trưởng giao.

Chương 4

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 11. Công tác tài chính

Nguồn thu:

a) Nguồn từ ngân sách nhà nước cấp;

b) Nguồn thu từ các hoạt động đăng ký, cấp phép đối với các cơ sở liên quan đến bức xạ, hạt nhân và các hoạt động dịch vụ liên quan;

c) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật: viện trợ, vay nợ, quà biếu, v.v...

2. Các khoản chi bao gồm:

a) Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao;

b) Chi hoạt động cung ứng dịch vụ;

c) Chi thuê lao động;

d) Các khoản chi khác theo quy định.

Điều 12. Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân có trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài chính của Cục; thực hiện nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước và chế độ kế toán theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương 5

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Điều lệ này.

Điều 14. Việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ này do Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.