Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1198-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1956 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN NGHIÊN CỨU VỀ THỦY ĐIỆN TRỰC THUỘC THỦ TƯỚNG PHỦ.

Theo đề nghị của Uỷ ban kế hoạch Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Thành lập Ban nghiên cứu về thuỷ điện trực thuộc Thủ tướng phủ.Ban nghiên cứu về thủy điện có trách nhiệm cùng các chuyên gia bạn công tác ở Việt-nam nghiên cứu để lập kế hoạch dài hạn xây dựng thủy điện trong toàn quốc.

Điều 2: - Thành phần Ban nghiên cứu về thủy điện gồm có:

- Ông Bộ trưởng (hoặc Thứ trưởng) Bộ Kiến trúc thuỷ lợi, Trưởng ban

- Ông Bộ trưởng (hoặc Thư trưởng) Bộ Công nghiệp, uỷ viên.

- Ông Vũ Huy Tĩnh, uỷ viên Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, uỷ viên.

Điều 3: - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Ban nghiên cứu về thuỷ điện và ông Chánh văn phòng Thủ tướng phủ chiếu quyết định thi hành.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng