Hệ thống pháp luật

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1195/2007/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM DỪNG VIỆC TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU HÀNG DỆT MAY

 BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Nghị định 12/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 609/VPCP-QHQT ngày 13/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế giám sát hàng dệt may xuất khẩu đi Hoa Kỳ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm dừng việc chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất hàng dệt may, hàng dệt may bán thành phẩm, nguyên phụ liệu dệt may qua Việt Nam sang Hoa Kỳ.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Ông Vụ Trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, Vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thương mại, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

-  Thủ tướng và các Phó thủ tướng Chính phủ,

-  VP Chính phủ,

-  Bộ Tài chính (Tổng cục Hải Quan)

-  Bộ Công nghiệp

-  Viện KSND tối cao,

-  Tòa án ND tối cao,

-  Ban quản lý các KCN/KCX các tỉnh thành phố,

-  Công báo,

-  Bộ trưởng và các thứ trưởng Bộ Thương mại;

-  Hiệp hội Dệt May Việt Nam,

-  Các Sở TM/TM & DL và các Sở CN các tỉnh, TP,

-  Phòng TM & CN Việt Nam,

-  Các thương nhân (đưa trên trang mạng Bộ TM để thực hiện),

-  Các Phòng QLXNK (để thực hiện),

-  Lưu: VT, XNK

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1195/2007/QĐ-BTM về việc tạm dừng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng dệt may do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

  • Số hiệu: 1195/2007/QĐ-BTM
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 27/07/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Thương mại
  • Người ký: Nguyễn Thành Biên
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/01/1900
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản