Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/QĐ.UB

Long Xuyên, ngày 12 tháng 7 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND do Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 11/7/1989;

- Căn cứ qui chế quản lý kinh doanh du lịch kèm theo QĐ số 248 ngày 5/9/1989 của Tổng Cục Du lịch;

- Căn cứ yêu cầu tăng cường công tác quản lý du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Tỉnh;

- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 16/6/90 giữa các ngành Thương nghiệp – VHTT và Du lịch;

- Xét đề nghị của Giám đốc Cty Du lịch Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành Bản quy định tạm thời về kinh doanh dịch vụ du lịch và quản lý kinh doanh du lịch.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Các ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa thông tin, Giám đốc Cty Du lịch, Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã, Thủ trưởng các Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Khánh

 

BẢN QUY ĐỊNH

VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH VỀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo quyết định số: 119-QĐ.UB ngày 12/7/1990 của UBND Tỉnh An Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Các cơ quan, tổ chức xã hội (gọi chung là đơn vị) cá nhân có đủ điều kiện và cơ sở vật chất kỹ thuật hoạt động, có nghiệp vụ hướng dẫn du lịch thì được kinh doanh dịch vụ du lịch.

Điều 2.- Đơn vị, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh. Trong hoạt động kinh doanh phải tuân theo pháp luật Nhà nước và những quy định của ngành du lịch Việt Nam.

Điều 3.- Đơn vị, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch phải chịu sự quản lý kiểm tra hướng dẫn của các ngành có chức năng quản lý kinh doanh về du lịch đối với tất cả các loại dịch vụ liên quan đến lĩnh vực du lịch: khách sạn, nhà trọ, cơ sở hướng dẫn du lịch, các cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Chương 2

TIÊU CHUẨN - ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Điều 4.-

1- Đơn vị, cá nhân kinh doanh phải có cơ sở vật chất kỹ thuật hợp pháp, có vốn đầu tư, vốn cố định, vốn lưu động; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về du lịch; hàng hóa kinh doanh phục vụ khách du lịch phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định chung của Nhà nước.

2- Nhân viên phục vụ kinh doanh như: đón tiếp viên, quản lý khách sạn; hướng dẫn du lịch, phiên dịch... phải có bằng cấp hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5.-

1- Đơn vị, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch phải làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách, nộp thuế, thu chi quản lý ngoại tệ (nếu có) theo quy định của UBND Tỉnh phải mua bảo hiểm, thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách thống kê, kế toán và áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ môi trường sinh thái danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử, văn hóa; giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

2- Trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch phải có đăng ký kinh doanh, bảng hiệu tại sở..........hoặc UBND Huyện, Thị đối với tất cả các dịch vụ liên quan đến du lịch: khách sạn, nhà trọ, cơ sở hướng dẫn du lịch, chi nhánh du lịch...

Phải treo bảng hiệu, niêm yết giá, giờ giấc hoạt động và kinh doanh đúng nội dung giấy phép được cấp.

3- Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm phải báo cáo kết quả hoạt động bằng văn bản, cho cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh biết và đồng gởi cho cơ quan quản lý cấp trên.

Chương III

GIẤY PHÉP KINH DOANH

A- Thẩm quyền cấp gia hạn thu hồi:

Điều 6.- UBND Tỉnh giao cho Sở ...........cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch đối với tất cả các loại khách sạn, các cơ sở hướng dẫn du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch do các cơ quan ban ngành cấp Tỉnh đăng ký kinh doanh.

Điều 7.- UBND Huyện, Thị xã cấp giấy phép cho tất cả các cơ sở do cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ du lịch ngoài thẩm quyền được ghi tại Điều 6.

Điều 8.- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thì có thẩm quyền gia hạn hoặc thu hồi giấy phép, theo quy định của Nhà nước.

B- Thủ tục đăng ký kinh doanh:

Điều 9.- Đơn vị, cá nhân có đủ tiêu chuẩn điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch được quy định tại Chương II, phải có thủ tục sau đây:

- Đơn xin đăng ký kinh doanh theo mẫu.

- Văn bản xác nhận nội dung ghi tại Điều 4.

Điều 10.- Hồ sơ xin đăng ký kinh doanh phải có ý kiến đề nghị của:

- Cơ quan quản lý ngành trực tiếp nếu đơn vị xin thuộc cơ quan ban ngành quản lý.

- Chi nhánh du lịch Huyện, Thị nếu người xin đăng ký kinh doanh là công dân.

Chương IV

KHÁCH DU LỊCH

Điều 11.- Khách du lịch tham gia chương trình du lịch đến đăng ký trước với Công ty du lịch.

Điều 12.- Trong thời gian phục vụ chương trình du lịch, Công ty du lịch phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách du lịch chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương nơi đến tham quan du lịch.

Điều 13.- Đối với khách du lịch là người nước ngoài, Việt kiều. Việc nhập cảnh, quá cảnh, lưu trú, đi lại và hoạt động phải thực hiện đúng theo quy chế liên ngành du lịch – Công an.

Chương V

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CTY DU LỊCH TỈNH, CHI NHÁNH DU LỊCH HUYỆN, THỊ XÃ

A- Công ty du lịch Tỉnh:

Điều 14.- Công ty du lịch Tỉnh có chứng năng hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ du lịch.

Điều 15.- Nhiệm vụ và quyền hạn của Cty du lịch:

- Nghiên cứu thị trường thu hút du khách, mở rộng liên doanh liên kết hợp tác đầu tư cho ngành du lịch.

- Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào kinh doanh và nghiệp vụ du lịch.

- Công ty du lịch cùng với Sở Chủ quản thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị và trình độ nghiệp vụ cho nhân viên ngành du lịch.

- Cùng Sở chủ quản xem xét, phân loại khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong Tỉnh.

B- Chi nhánh du lịch Huyện, Thị xã:

Điều 16.- Chi nhánh du lịch là đơn vị kinh doanh của ngành du lịch tại các Huyện, Thị xã; chịu sự quản lý song trùng về mặt Nhà nước của UBND Huyện, Thị xã và Sở chủ quản.

- Có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch vi phạm pháp luật.

- Tham gia cùng Sở chủ quản phân loại, xếp hạng các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở Huyện, Thị xã.

Chương VI

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 17.- Đơn vị, cá nhân trong hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch nếu vi phạm nội dung bản quy định này và các văn bản pháp quy hiện hành tùy tính chất mức độ xử lý các hình thức theo pháp luật quy định.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18.- Các đơn vị, cá nhân đang kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch chưa đăng ký kinh doanh thì phải đăng ký theo nội dung bản quy định này.

Điều 19.- Giám đốc Sở Chủ quản, Giám đốc Công ty du lịch, Thủ trưởng các Ngành chức năng chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành bản quy định này.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 119/QĐ.UB năm 1990 về kinh doanh dịch vụ du lịch và quản lý kinh doanh du lịch do tỉnh An Giang ban hành

  • Số hiệu: 119/QĐ.UB
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 12/07/1990
  • Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
  • Người ký: Nguyễn Hữu Khánh
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/07/1990
  • Ngày hết hiệu lực: 07/03/1995
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản