Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119-HĐBT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 119-HĐBT NGÀY 26-10-1981 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tách huyện Long Mỹ thành hai huyện Long Mỹ và Mỹ Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang như sau:

a. Huyện Long Mỹ gồm có các xã Lương Nghĩa, Lương Tân, Vĩnh Viễn, Tân Thành, Vĩnh Thuận Đông, Thuận Hưng, Xã Phiên, Vị Thắng, Long Hoà, Thuận Hoà, Long Bình, Long Trị, Long Tân, Long Phú, Tân Phú và thị trấn Long Mỹ. Trụ sở huyện đóng tại thị trấn Long Mỹ.

Địa giới của huyện Long Mỹ ở phía bắc giáp xã Vĩnh Thuận Tây (huyện Mỹ Thanh), phía nam giáp huyện Hồng Dân (tỉnh Minh Hải), phía đông giáp xã Phương Bình, nông trường Phương Ninh (huyện Phụng Hiệp), phía tây giáp huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang).

Diện tích tự nhiên 38388,92 hécta, diện tích canh tác 29366,30 hécta và dân số 109867 người.

b. Huyện Mỹ Thanh gồm có các xã Hoả Tuyến, Vĩnh Lập, Hoà Lựu, Vị Tân, Vĩnh Thuận Tây, Vị Đông, Vị Xuân, Vị Bình, Vị Thanh, Vị Lợi, Vĩnh Trung, Vĩnh Tường, Vĩnh Hiếu, Vị Thuỷ và thị trấn Vị Thanh. Trụ sở huyện đóng tại thị trấn Vị Thanh.

Địa giới của huyện Mỹ Thanh ở phía bắc giáp xã Hoà Hưng, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang), phía nam giáp xã Vĩnh Viễn, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thắng, huyện Long Mỹ, phía đông giáp xã Hoà An, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, phía tây giáp xã Vĩnh Hoà Hưng, huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang).

Diện tích tự nhiên 35283,43 hécta, diện tích canh tác 23128,69 hécta và dân số 104675 người.

Điều 2: Các đồng chí chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang và trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)