Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1184/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 01/2018/TT-VPCP ngày 23/112018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1624/TTr-SGTVT ngày 18/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Điều 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố; xây dựng quy trình điện tử và hoàn thiện việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại phần mềm Hệ thống thông tin Một cửa của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Hành chính công tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh,
Chuyên viên
XDCB;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1184/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Tên TTHC

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL quy định TTHC

1

Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

1. Nộp online trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại web: http://qlvt.mt.gov.vn/

2. Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

* Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc đối với phương tiện là xe ô tô và 07 ngày làm việc đối với phương tiện thủy nội địa kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối với phương tiện là xe ô tô thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại TTHC là: 01 ngày, tại Sở 01 ngày.

- Đối với phương tiện thủy nội địa thời gian tiếp nhận và trả kết quả tại TTHC là: 01 ngày, tại Sở 06 ngày.

* Trình tự thực hiện:

- Đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn để xem xét thẩm định theo quy định.

Không có

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

 

2

Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

1. Nộp online trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại web: http://qlvt.mt.gov.vn/

2. Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

 

* Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc đối với phương tiện là xe ô tô và 07 ngày làm việc đối với phương tiện thủy nội địa kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối với phương tiện là xe ô tô thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại TTHC là: 01 ngày, tại Sở 01 ngày.

- Đối với phương tiện thủy nội địa thời gian tiếp nhận và trả kết quả tại TTHC là: 01 ngày, tại Sở 06 ngày.

* Trình tự thực hiện:

- Đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn để xem xét thẩm định theo quy định

Không có

Nghị định số 168/2017/-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

 

3

Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

1. Nộp online trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tại web: http://qlvt.mt.gov.vn/

2. Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh: Số 11A, Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

- Cơ quan thực hiện:

Sở GTVT Bắc Ninh.

- Người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh

* Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại TTHC là: 01 ngày, tại Sở 01 ngày.

* Trình tự thực hiện:

- Đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

- Ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn để xem xét thẩm định theo quy định

Không có

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch