Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1184/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 238/TTr-STNMT ngày 02 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Phương án giá Dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính” trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

(Có Phương án chi tiết kèm theo)

Điều 2. Đơn giá này làm căn cứ để tính giá dịch vụ và là cơ sở để các cơ quan Nhà nước thu khi thực hiện đo đạc phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai đối với tổ chức, hộ gia đình cá nhân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2018; thay thế Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ, ngành: TN&MT, TC (để b/c);
- TTTU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Website Hà Nam;
- LĐVP(4), KT, XD, TH;
- Lưu: VT, TN&MT.
ML.D/7-2018/DD/QĐ/77.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trương Minh Hiến

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2018 về phương án giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính do tỉnh Hà Nam ban hành

  • Số hiệu: 1184/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 09/07/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam
  • Người ký: Trương Minh Hiến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/07/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 10/08/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản