Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1178/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ XẾP HẠNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ VỀ THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM NĂM 2014 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020;

n cứ Quyết định số 1496/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả xếp hạng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện quyền trẻ em năm 2014 - 2015 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Ủy ban VHGDTNTN&NĐ, Ủy ban về CVĐXH của Quốc hội; Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Hội BVQTEVN;
- Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Vụ KHTC, Cổng TTĐT Bộ, Báo LĐXH:
- Lưu: VT, BVCSTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đào Hồng Lan

 

KẾT QUẢ XẾP HẠNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ VỀ THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM NĂM 2014-2015

(Kèm theo Quyết định số 1178/QĐ-LĐTBXH ngày 08/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)

Tỉnh/Thành phố

Xếp hạng

Tỉnh/Thành phố

Xếp hạng

2014

2015

2014

2015

TP Hà Nội

6

1

Tuyên Quang

36

33

TP Đà Nẵng

4

2

Phú Thọ

38

34

Thái Nguyên

2

3

Hà Nam

41

35

Quảng Ninh

1

4

Kiên Giang

37

36

TP Hồ Chí Minh

5

5

Nghệ An

33

37

Đồng Nai

3

6

Quảng Bình

42

38

Trà Vinh

8

7

Bắc Kạn

35

39

Nam Định

7

8

Hòa Bình

44

40

Cần Thơ

9

9

Quảng Ngãi

34

41

Long An

14

10

Bình Thuận

40

42

Bắc Giang

11

11

Lạng Sơn

30

43

Hà Tĩnh

10

12

Tây Ninh

39

44

Hải Dương

13

13

Gia Lai

55

45

Khánh Hòa

18

14

Bình Phước

50

46

Vĩnh Phúc

16

15

Thừa Thiên Huế

45

47

Lâm Đồng

27

16

Đắk Nông

51

48

Vĩnh Long

12

17

Tiền Giang

46

49

Hải Phòng

15

18

Yên Bái

49

50

Bình Định

19

19

Sóc Trăng

47

51

Hưng Yên

21

20

Hậu Giang

53

52

Bắc Ninh

17

21

An Giang

52

53

Bình Dương

22

22

Phú Yên

54

54

Đồng Tháp

26

23

Bạc Liêu

56

55

Bà Rịa - Vũng Tàu

20

24

Cao Bằng

48

56

Thanh Hóa

29

25

Kon Tum

57

57

Thái Bình

23

26

Điện Biên

60

58

Quảng Nam

43

27

Sơn La

58

59

Ninh Bình

28

28

Lai Châu

62

60

Bến Tre

24

29

Lào Cai

63

61

Đắk Lắk

25

30

Ninh Thuận

59

62

Quảng Trị

32

31

Hà Giang

61

63

Cà Mau

31

32