Hệ thống pháp luật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1177/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TỔ CHỨC ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16/01/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện công tác điều tra tài nguyên du lịch được bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin cấp cho Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hàng năm và kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở DL, VHTT, VHTTDL các tỉnh, TP:
- Lưu: VT, CDLQGVN, VP.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ An Phong

 

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ
TỔ CHỨC ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 1177/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ được quy định tại Điều 16,17 của Luật Du lịch 2017Điều 3,4,5,6,7 Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về công tác điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch.

- Hướng đến hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch phục vụ cho công tác quản lý, lập quy hoạch, phát triển sản phẩm du lịch, phát triển các khu, điểm du lịch trên phạm vi cả nước.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch phải đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

- Việc triển khai điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch phải thực hiện toàn diện, có bài bản và chi tiết đến từng địa bàn, từng loại tài nguyên, bám sát tình hình thực tế.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch.

- Triển khai điều tra tài nguyên du lịch theo danh mục tài nguyên du lịch phù hợp các quy định tại Luật Du lịch 2017, Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; thực hiện đánh giá, phân loại theo các tiêu chí, phương pháp đánh giá đảm bảo tính chính xác, kịp thời để phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng, phạm vi và thời gian điều tra

1.1. Đối tượng điều tra:

Theo Điều 15. Luật Du lịch 2017: Tài nguyên du lịch, bao gồm:

- Tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồm cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và các yếu tố tự nhiên khác có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

- Tài nguyên du lịch văn hóa bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng, khảo cổ, kiến trúc; giá trị văn hóa truyền thông, lễ hội, văn nghệ dân gian và các giá trị văn hóa khác; công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

1.2. Phạm vi điều tra:

- Điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

1.3. Thời gian triển khai:

- Thời điểm tiến hành điều tra: Bắt đầu từ năm 2024 (Dự kiến thực hiện trong vòng 05 năm).

2. Nhiệm vụ của công tác tổ chức điều tra tài nguyên du lịch

2.1. Xây dựng kế hoạch, phương án điều tra:

Xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án điều tra tài nguyên du lịch của từng địa phương theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, các quy định và quy trình của Luật Thống kê, Luật Du lịch. Trong đó, xác định rõ danh mục các điểm tài nguyên đưa vào phương án điều tra.

2.2. Xây dựng phần mềm và các tài liệu hướng dẫn phục vụ công tác điều tra tài nguyên du lịch

- Xây dựng phần mềm nhập thông tin và tổng hợp kết quả, dữ liệu về tài nguyên du lịch gắn với việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch.

- Xây dựng công cụ hỗ trợ công tác điều tra thu thập thông tin (phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI), phiếu điện tử trực tuyến (Webform), mẫu biểu tổng hợp.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm điều tra tài nguyên du lịch.

- Xây dựng tài liệu tập huấn, hướng dẫn điều tra tài nguyên du lịch

1.3. Tổ chức tập huấn công tác điều tra

- Tuyển chọn đội ngũ điều tra viên, giám sát viên.

- Tổ chức tập huấn cho các địa phương, hướng dẫn việc tổ chức điều tra, thu thập thông tin, nhập thông tin về tài nguyên du lịch lên hệ thống.

1.4. Tổ chức triển khai điều tra

- Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công tác khảo sát, thu thập thông tin, điều tra tài nguyên du lịch.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện điều tra, phối hợp với các địa phương để đảm bảo công tác điều tra thực hiện kịp thời, chính xác.

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng báo cáo kết quả điều tra tài nguyên du lịch.

- Tổ chức nhập thông tin điều tra tài nguyên du lịch.

1.5. Tổ chức tổng hợp, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch

- Tổ chức tổng hợp, làm sạch thông tin điều tra.

- Tổ chức công tác đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch. Thành lập các Hội đồng để thực hiện đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch. Hội đồng gồm các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, các Cục, Vụ có liên quan đến loại tài nguyên du lịch, các chuyên gia và đại diện địa phương liên quan.

1.6. Tổ chức công bố và lưu trữ kết quả điều tra

- Căn cứ kết quả điều tra và kết quả đánh giá, phân loại, xếp hạng tài nguyên du lịch, tổ chức công bố các loại tài nguyên, phân loại tài nguyên du lịch của từng địa phương.

- Thực hiện lưu trữ kết quả điều tra tài nguyên du lịch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.1. Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam

- Xây dựng phương án tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trực tiếp là Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao) triển khai thực hiện kế hoạch, phương án điều tra tài nguyên du lịch.

- Đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ về điều tra tài nguyên du lịch.

- Xây dựng tài liệu tập huấn, hướng dẫn điều tra; các phần mềm nhập thông tin và tổng hợp kết quả, dữ liệu về tài nguyên du lịch gắn với việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch; các công cụ hỗ trợ công tác điều tra thu thập thông tin (phiếu điện tử trên thiết bị di động (CAPI), phiếu điện tử trực tuyến (Webform), mẫu biểu tổng hợp).

- Phối hợp với các địa phương lập phương án tuyển chọn đội ngũ điều tra viên giám sát viên; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, triển khai khảo sát, thu thập thông tin, nhập thông tin lên hệ thống.

- Rà soát kinh phí hàng năm cho các nhiệm vụ về triển khai công tác điều tra tài nguyên du lịch thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính trong việc tổng hợp, bố trí dự toán ngân sách thực hiện.

- Tổng hợp, tổ chức công tác đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch.

- Tổ chức công bố và lưu trữ kết quả điều tra tài nguyên du lịch hàng năm.

- Phối hợp với các Bộ ngành, địa phương trong công tác quản lý, phát triển tài nguyên du lịch quốc gia.

1.2. Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền kinh phí hàng năm cho các nhiệm vụ về triển khai công tác điều tra tài nguyên du lịch thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1.3. Các đơn vị thuộc Bộ:

- Phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong quá trình xây dựng phương án, tiêu chí và tổ chức thực hiện công tác điều tra tài nguyên du lịch.

- Cử đại diện của đơn vị tham gia công tác đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; tham gia hội đồng đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch.

- Cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến tài nguyên du lịch thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và phương án điều tra tài nguyên du lịch của địa phương trên cơ sở kế hoạch, phương án điều tra tổng thể của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cử đầu mối để phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức thực hiện công tác điều tra tài nguyên du lịch.

- Phối hợp trong công tác tổ chức tập huấn, hướng dẫn và triển khai điều tra tài nguyên du lịch; cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến tài nguyên du lịch trên địa bàn.

- Bố trí ngân sách địa phương để phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch.

- Xây dựng báo cáo điều tra và báo cáo điều tra bổ sung.

- Công bố, lưu trữ và nhập dữ liệu vào hệ thống kết quả điều tra tài nguyên du lịch hàng năm.

3. Trong quá trình triển khai Kế hoạch, khi phát hiện thêm các loại tài nguyên mới hoặc quá trình khai thác, phát huy giá trị, nhận diện ra những yếu tố mới gắn với các tài nguyên đang khai thác, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổng hợp đề xuất của các địa phương và trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện điều tra bổ sung hoặc đánh giá lại tài nguyên du lịch./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1177/QÐ-BVHTTDL năm 2024 về Kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  • Số hiệu: 1177/QĐ-BVHTTDL
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
  • Người ký: Hồ An Phong
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản