Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1174/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

n cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

n cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

n cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11m 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

n cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ gồm 30 chỉ tiêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

Điều 2. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các tổ chức sự nghiệp công lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính; Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB, BN8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
(Kèm theo Quyết định số    QĐ/BTNMT ngày    tháng 5 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Đơn vị tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Số lượng người làm việc được giao

Số lượng người làm việc hiện có

Số chỉ tiêu tuyển dụng

Trình độ/chuyên ngành đào tạo

1

2

3

4

5

6

7

1

Văn phòng

Tổ chức cán bộ

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ về Tổ chức cán bộ: tổ chức - biên chế; quy hoạch, bổ nhiệm và đào tạo bồi dưỡng; chế độ - chính sách; lao động tiền lương; đánh giá thi đua khen thưởng.

10

5

2

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Địa chính

Quản trị

Chuyên viên Hành chính, quản trị điện nước, tổng hợp

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; chuyên ngành: Quản trị văn phòng

2

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Kế hoạch

Chuyên viên thực hiện công tác Kế hoạch

10

7

2

Tốt nghiệp đại học trở lên; chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ

Thủ quỹ

Chuyên viên chịu trách nhiệm giữ tiền mặt của Viện; căn cứ vào chứng từ hợp lệ để thực hiện thu - chi tiền.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán

3

Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí

Quản lý khoa học công nghệ

Chuyên viên thực hiện các nhiệm vụ quản lý công tác khoa học và công nghệ

14

13

1

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Địa chính, Quản lý đất đai

4

Phòng Nghiên cứu Đo vẽ ảnh và Viễn thám

Nghiên cứu, phát triển công nghệ đo vẽ ảnh và viễn thám

Nghiên cứu viên phát triển công nghệ đo vẽ ảnh và viễn thám thực hiện đề xuất, nghiên cứu, làm chủ nhiệm các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở trong lĩnh vực đo vẽ ảnh và viễn thám.

9

6

1

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa ảnh, Viễn thám

2

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: tin học trắc địa bản đồ, Tin học

5

Phòng Nghiên cứu Trắc địa - Địa động lực

Nghiên cứu trắc địa cao cấp

Nghiên cứu viên trắc địa cao cấp đề xuất, nghiên cứu, làm chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở trong lĩnh vực trắc địa.

8

6

2

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên; chuyên ngành Trắc địa

6

Phòng Nghiên cứu Bản đồ và GIS

Nghiên cứu thành lập và phát triển công nghệ bản đồ và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý

Nghiên cứu viên thành lập và phát triển công nghệ bản đồ và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý đề xuất, nghiên cứu, làm chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở trong lĩnh vực bản đồ và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý.

8

7

1

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên; các chuyên ngành: Bản đồ, GIS, Địa lý

7

Phòng Thí nghiệm trọng lực

Đo đạc và xử lý dữ liệu trọng lực

Nghiên cứu viên/ kỹ sư/ Đo đạc bản đồ viên đề xuất, nghiên cứu, làm chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở trong lĩnh vực trọng lực.

7

4

3

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ

8

Trung tâm Trắc địa công trình và địa chính

Đo đạc công trình và địa chính

Đo đạc bản đồ viên/ Địa chính viên thực hiện nhiệm vụ đo đạc thuộc lĩnh vực trắc địa, công trình; hiểu và sử dụng được các loại máy đo đạc, đo GPS, thủy chuẩn, toàn đạc điện tử, máy dò công trình ngầm... trong quá trình triển khai công việc.

11

5

3

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Địa chính, Quản lý đất đai

Tư vấn và chuyển giao công nghệ trắc địa bản đồ

Đo đạc bản đồ viên/ Kỹ sư thực hiện tư vấn và chuyển giao công nghệ trắc địa bản đồ

2

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Địa chính, Kinh tế

Kế toán

Chuyên viên/ Kế toán viên thực hiện các nhiệm vụ thanh toán, Kho bạc, thuế và công tác hành chính.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, Kế toán

9

Trung tâm Tin học trắc địa và bản đồ

Xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý

Đo đạc bản đồ viên/ Địa chính viên thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý

11

6

2

Đại học, chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Địa lý

Tư vấn và chuyển giao công nghệ trắc địa bản đồ

Đo đạc bản đồ viên/ kỹ sư thực hiện tư vấn và chuyển giao công nghệ trắc địa bản đồ

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Công nghệ thông tin

Đo đạc cơ bản

Đo đạc bản đồ viên thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đoán đọc, điều vẽ ảnh, trích ảnh sử dụng các loại máy đo đạc, đo GPS, thủy chuẩn, toàn đạc điện tử...

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Tài nguyên và Môi trường

10

Phân Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam

Kỹ thuật KCS

Đo đạc bản đồ viên/ Địa chính viên thực hiện công việc lưu trữ, cấp phát tư liệu và kiểm tra tính đầy đủ, chất lượng của sản phẩm theo đúng quy trình, quy phạm và các quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về trắc địa và bản đồ trong thiết kế, quản trị tư liệu.

8

3

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Địa chính, Quản lý đất đai

Đo đạc cơ bản

Đo đạc bản đồ viên/ Địa chính viên thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đoán đọc, điều vẽ ảnh, trích ảnh sử dụng các loại máy đo đạc, đo GPS, thủy chuẩn, toàn đạc điện tử...

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Địa chính, Quản lý đất đai

Tư vấn và chuyển giao công nghệ trắc địa bản đồ

Đo đạc bản đồ viên/Kỹ sư thực hiện tư vấn và chuyển giao công nghệ trắc địa bản đồ

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Trắc địa, Địa chính, Kinh tế

Kế toán

Chuyên viên/ Kế toán viên thực hiện các nhiệm vụ thanh toán, Kho bạc, thuế và công tác hành chính.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán

Tổng cộng

96

62

30