Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 117/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHI TIẾT (TỶ LỆ 1/500) CỤM SẢN XUẤT TẬP TRUNG LÀNG NGHỀ XÃ VÂN HÀ, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003:
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô và Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thủ đô;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng:
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 106/2000/QĐ-UB ngày 12/12/2000 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh, tỷ lệ 1/5.000 - Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông;
Quyết định số 6014/QĐ-UB ngày 15/10/2003 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội;
Quyết định số 6755/QĐ-UB ngày 11/11/2003 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 926/2006/TTr - QHKT ngày 22/6/2006.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm sản xuất tập trung làng nghề xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội do Công ty Tư vấn Phát triển Đô thị Nông thôn lập tháng 04/2006, với các nội dung chủ yếu như sau:

1/. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm sản xuất tập trung làng nghề xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2/. Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu:

a/. Vị trí: Khu đất nghiên cứu Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm sản xuất tập trung làng nghề xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội thuộc địa bàn xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

b/. Giới hạn khu đất lập quy hoạch như sau:

- Phía Đông Bắc giáp mương thủy lợi;

- Phía Tây Bắc và phía Tây giáp khu đất nông nghiệp;

- Phía Đông Nam giáp đường liên xã và khu dân cư;

- Phía Tây Nam giáp khu dân cư thôn Thiết Úng.

c/. Quy mô: khoảng 10 - 10,5 ha.

3/ Mục tiêu của đồ án:

- Xây dựng cụm sản xuất tập trung làng nghề xã Vân Hà đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Thành phố; Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa;

- Tập trung cơ sở sản xuất - dịch vụ gia công chế biến gỗ thủ công mỹ nghệ ra ngoài các khu dân cư nông thôn để đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường; Tạo điều kiện cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Vân Hà và huyện Đông Anh phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định lâu dài, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai khu vực, thu hút lao động địa phương;

- Quy hoạch sử dụng đất Cụm sản xuất tập trung làng nghề với các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật cụ thể cho từng ô đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phù hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng;

- Xây dựng Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4/. Nội dung thành phần hồ sơ:

Thực hiện theo Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 và Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng và Nhiệm vụ thiết kế đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định và xác nhận tại Tờ trình số 926/TTr-QHKT ngày 22/6/2006.

5/. Thời gian hoàn thành đồ án: Theo yêu cầu của dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh.

- Cơ quan tư vấn thiết kế: Công ty tư vấn Phát triển Đô thị Nông thôn.

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ quan phê duyệt: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Tài nguyên Môi trường và Nhà đất; Chủ tịch UBND huyện Đông Anh; Chủ tịch UBND xã Vân Hà; Thủ trưởng các ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu