Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1165/QĐ-UBND .HC

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HỖ TRỢ NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 9 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công thương Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương;

Căn cứ Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương;

Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND.HC ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp Phê duyệt Kế hoạch khuyến công tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định đề án khuyến công địa phương năm 2016 tại Tờ trình số 1538/TTr-HĐTĐ ngày 27/9/2016 về việc phê duyệt các đề án khuyến công địa phương năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các Đề án khuyến công được hỗ trợ năm 2016. Tổng kinh phí thực hiện các đề án năm 2016 là: 25.521.336.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm ba mươi sáu ngàn đồng), cụ thể như sau:

- Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế Tỉnh năm 2016 hỗ trợ: 4.025.000.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn);

- Nguồn vốn đối ứng của các cơ sở sản xuất: 21.496.366.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi sáu ngàn đồng).

Điều 2. Giao Sở Công Thương (Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp) triển khai thực hiện các Đề án khuyến công năm 2016, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian; thực hiện đầy đủ các thủ tục thanh, quyết toán vốn Nhà nước theo quy định;

Giao Sở Tài chính cấp kinh phí hỗ trợ Sở Công Thương triển khai thực hiện các Đề án khuyến công trong năm 2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời gian thực hiện trong năm 2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành Tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công thương (b/c);
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT+NC/KTN.nbht

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

 

PHỤ LỤC

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-UBND.HC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Đơn vị thụ hưởng

Nội dung hỗ trợ

Kết quả đạt được

Kinh phí khuyến công hỗ trợ

Thời gian

Bắt đầu

Kết thúc

1

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất Lạp xưởng, Bánh ngọt các loại

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Cơ sở sản xuất bánh Long Hồng Phát

Số 280, Nguyễn Thái Học, Phường 04, TP.Cao Lãnh

- Máy đóng gói nằm lớn (model MDG-330);

- Máy đóng gói nằm nhỏ (model MDG-160).

Ứng dụng máy móc tiên tiến vào quá trình sản xuất

200

01/2016

12/2016

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất sản phẩm Khô heo BBQ và Khô gà BBQ

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Cơ sở sản xuất Bàu Hút

Số 942, Phạm Hữu Lầu, Phường 06, TP.Cao Lãnh

Máy sấy 30 khay (model Dryer-30)

- Đầu tư máy mới;

- Tạo sản phẩm mới (khô heo BBQ và khô gà BBQ).

200

01/2016

12/2016

3

Hỗ trợ ứng dụng máy móc,thiết bị tiên tiến vào sản xuất Quạt hút thổi liệu, Máy hút chân không

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Công ty TNHH SX-TM Mai Nguyên

Số 105/1, Phan Bội Châu, Phường 01, TP.Sa Đéc

Máy cắt CNC dạng mini (model-HNC-15000W- Q3)

- Ứng dụng máy móc tiên tiến vào quá trình sản xuất;

- Tạo sản phẩm mới (quạt hút thổi liệu và máy hút chân không)

75

01/2016

12/2016

4

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất bánh hỏi

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Cơ sở thực phẩm Phú Khang 2

Số 180A, đường ĐT.852, phường An Hòa, TP.Sa Đéc

- Hệ thống vo, ngâm, xay gạo, lọc bột (model C2-2015);

-Dây chuyền sản xuất bánh hỏi (model B1-2015)

Đầu tư máy mới vào quy trình sản xuất

200

01/2016

12/2016

5

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất nước đá cây

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Cơ sở sản xuất nước đá Tân Biên

ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng

- Máy nén lạnh công nghiệp Kirloskar (model KCX9)

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào quá trình sản xuất

200

01/2016

12/2016

6

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất phụ tùng máy nông nghiệp

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Công ty TNHH Máy nông nghiệp Minh Đức

Số 308 Hùng Vương, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng

Máy cắt plasma CNC (model SP-1545)

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào quá trình sản xuất

200

01/2016

12/2016

7

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất tượng gỗ, tranh gỗ

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Cơ sở Huy Bình

ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng

Máy cắt khắc CNC (model VHC-1325)

Đầu tư máy mới vào quy trình sản xuất

100

01/2016

12/2016

8

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất dây chuyền sản xuất thực phẩm

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân Bùi Thanh Tú

ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

- Xây dựng cơ bản - Máy tiện HOWA SANGYO (model TS-860);

- Máy chấn RG 100;

- Máy dập tole vòm (CKSTM-DV9S);

- Máy cắt Inox (model CUT-40);

- Máy phát điện ISUZU-100HP IS22

- Phổ biến công nghệ mới;

- Sản xuất sản phẩm mới (dây chuyền sản xuất bún khô).

400

01/2016

12/2016

9

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất vật liệu xây không nung.

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Công ty TNHH MTV An Khang Thanh Bình

xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình

- Xây dựng cơ bản;

- Máy ép gạch tự động CT-24.4;

- Hệ thống xếp gạch tự động;

- Hệ thống trộn tự động

- Phổ biến công nghệ mới;

- Sản xuất sản phẩm mới (vật liệu xây không nung)

500

01/2016

12/2016

10

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất khô cá lóc

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Cơ sở sản xuất khô Út Á

khóm Sở Thượng, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự

- Máy sấy 20 khay (model SC-16);

- Máy hút chân không (model DZ-400);

- 2 cái tủ đông (model VH-1360 HP)

Đầu tư máy mới vào quy trình sản xuất

100

01/2016

12/2016

11

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất Trà lá sen Hà Diệp Liên.

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Cty TNHH MTV SX - TM - DV Khánh Thu

tổ 41, khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

- Máy sấy buồng gió nhiệt (model TST-16);

- Máy cắt (model MHH);

- Máy nghiền (model QE-400);

- Máy đóng gói trà túi lọc (model YD-08)

- Đầu tư máy mới vào quy trình sản xuất;

- Tạo sản phẩm mới (Trà lá sen hà Diệp Liên)

150

01/2016

12/2016

12

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm từ ếch.

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Trại ếch Bảy Nữa

Số nhà 3102/PĐ, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười

- 02 máy sấy chà bông (model ST-12);

-Tủ sấy tuần hoàn khí nóng (model ST-30);

- Máy hút chân không (model M-19);

- Máy phóng tia cực tím (model M7-PVC);

- Máy quết thịt cá (model AX-06);

- Máy viên thịt tự động (model YR-010)

- Đầu tư máy mới vào quy trình sản xuất;

- Tạo sản phẩm mới (khô ếch và chà bông ếch)

200

01/2016

12/2016

13

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất Bột thực phẩm Tấn Sang

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Công ty TNHH SX-TM Bột thực phẩm Tấn Sang

223, ĐT 854, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành

Hệ thống nghiền, trộn, sấy bột thực phẩm (model MB-19)

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào quá trình sản xuất

200

01/2016

12/2016

14

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất cá viên, chả cá

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Công ty TNHH Cá Viên Đất Việt

số 47, QL 80, ấp Tân Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành

- Máy chém vè đông (model VD-DD1);

- Lò nấu bằng điện (model VD-30NH)

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào quá trình sản xuất

100

01/2016

12/2016

15

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất sản phẩm khô cá

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

CN Công ty TNHH MTV SX TM DV TT Gia Hạnh Mỹ

Số 358-360, Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, TP. Cao Lãnh

- Máy sấy khay tĩnh (42 khay, model MS-42)

Đầu tư mới, chuyển từ thủ công sang ứng dụng máy móc tiên tiến

200

01/2016

12/2016

16

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất chế biến gỗ

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Công ty TNHH MTV kỹ nghệ gỗ Huỳnh Lê

39, Bùi Văn Chiêu, K.Mỹ Hưng, Phường 03, TP. Cao Lãnh

- 02 mát cắt laser 2 đầu (model BS-1490D)

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào quá trình sản xuất

100

01/2016

12/2016

17

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất phân bón lá Dola 02X

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Công ty TNHH MTV DV phát triển nông nghiệp Đồng Tháp (DASCO)

ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh

Dây chuyền đóng gói phân bón 1kg bằng trục vít và bồn trộn 150-200kg cấp liệu tự động bằng băng tải (model ĐG-2016)

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào quá trình sản xuất

100

01/2016

12/2016

18

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất dược phẩm, thực phẩm - thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Công ty CP phát triển và tư vấn công nghệ Dược (DC PHARM)

17A, đường Trần thị Nhượng, Phường 4, TP.Cao Lãnh

- Máy trộn trục ngang 100kg/mẽ (model 300 LTRS), - Máy xát hạt trục đứng 300kg/giờ (model CO-MILL 5HP)

- Máy nghiền búa 300kg/giờ (model CMC-CM), - Tủ sấy tĩnh 100kg/mẽ (model 24 TRAY) - Máy đóng gói viên nén DXD (model DXDP-100H)

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào quá trình sản xuất

200

01/2016

12/2016

19

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất muối sấy Ngọc Yến

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Cơ sở chế biến muối sấy Ngọc Yến

khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình

Hệ thống thiết bị sấy khô muối trong điều kiện chân không (model HTX.PN-7/16)

Đầu tư máy mới vào quy trình sản xuất

200

01/2016

12/2016

20

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhang

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Cơ sở SX Nhang Huỳnh Quốc Thống

ấp AB, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh

- 20 máy se nhang SN2016;

- 4 máy sấy S2016;

- 2 máy trộn T2016

Đầu tư máy mới vào quy trình sản xuất

200

01/2016

12/2016

21

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất thực phẩm

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Cơ sở SX Bột thực phẩm Minh Tài

Tỉnh lộ 854, ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

- Lò hơi (model LH2016);

- Máy làm nui ống (model MND 800);

- Máy làm bún khô (model MĐB2016);

- Máy làm nui sò (model MNN700);

- Máy làm nui xoắn (model MNX2016);

- Máy trộn (model CX300)

Đầu tư máy mới vào quy trình sản xuất

200

 

 

Tổng cộng

4.025

 

 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP