Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1162/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐI THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sa đổi, bổ sung một số điu của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dn nghiệp vụ kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 tại tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 189/TTr-STNMT ngày 15/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi thời hạn giải quyết 02 (hai) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại các Quyết định: 1751/QĐ-UBND ngày 25/6/2019; số 1959/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của ban nhân dân tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng quy trình bộ, quy trình điện tử các thủ tục hành chính phù hợp với thời hạn giải quyết tục hành chính được sửa đổi tại Điều 1 Quyết định này, phối hp Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Thái Bình, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức, thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- N Điều 4;
- Cục KSTTHC, VP Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- S
TT&TT, VNPT Thái Bình;
- Trung tâm PV Hành chính côn
g tỉnh;
- C
ng thông tin điện tử của tnh;
- Lưu: VT, NCKSTT.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI THỜI HẠN GIẢI QUYẾT 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1162/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của y ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

LĨNH VỰC BIỂN, HẢI ĐẢO VÀ THỦY VĂN

Thủ tục 1: Thu hồi khu vực biển

- Thời hạn quy định tại Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh là: Trong thời hạn 35 ngày làm việc, k từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong đó: Sở TNMT 28 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh 07 ngày làm việc).

- Thời hạn sửa đi là: Trong thời hạn 27 ngày làm việc, k từ khi nhận đủ hồ sơ hp lệ; trong đó: Sở TNMT 21 ngày làm việc, Văn phòng UBND tỉnh 06 ngày làm việc).

LĨNH VỰC LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ

Thủ tục 2: Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II (sửa đi thời hạn đi với trường hợp cp mới)

- Thời hạn quy định tại Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh là:

a) Trường hợp cấp chứng chỉ hành ngh đo đạc và bản đ hạng II: Sau thời hạn 10 ngày làm việc k từ ngày đăng tải kết quả sát hạch và xét cp chứng chỉ hành ngh.

- Thời hạn sửa đổi là:

a) Trường hợp cp chứng chỉ hành ngh đo đạc và bn đ hạng II: Sau thời hạn 06 ngày làm việc k từ ngày đăng tải kết quả sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành ngh