Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 116-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM CÂY ĂN QUẢ LONG ĐỊNH TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm phát triển cây ăn quả ở vùng Nam Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập trung tâm cây ăn quả Long Định trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

Trung tâm cây ăn quả Long Định là tổ chức sự nghiệp khoa học và đào tạo cán bộ về cây ăn quả, được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động, có con dấu và được mở tài khoản riêng.

Trụ sở của trung tâm đóng tại xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (trên địa điểm của trường trung học Kỹ thuật nông nghiệp Long Định hiện nay).

Điều 2.  Trung tâm cây ăn quả Long Định có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu giải quyết những vấn đề khoa học công nghệ về cây ăn quả ở vùng Nam Bộ, bao gồm chọn tạo giống, trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản, chế biến sản phẩm cây ăn quả.

- Hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây ăn quả cho các tỉnh Nam Bộ.

- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật về cây ăn quả.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ, trung tâm cần quan hệ chặt chẽ với Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở nghiên cứu, đào tạo khác ở khu vực Nam Bộ.

Điều 3.  Trung tâm cây ăn quả Long Định do 1 Giám đốc phụ trách và các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc. Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cụ thể của Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quy định.

Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở khu vực Nam Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)