Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG QUỐC GIA
GIÁO DỤC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 116/2004/QĐ-HĐGD

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN CHUYÊN MÔN CỦA HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC NHIỆM KỲ 2004 - 2007

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 78/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm
2004 về thành viên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục nhiệm kỳ 2004 - 2007;
Xét đề nghị của Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập các Tiểu ban chuyên môn của Hội đồng Quốc gia Giáo dục gồm:

1. Tiểu ban Giáo dục phổ thông;

2. Tiểu ban Giáo dục đại học và cao đẳng;

3. Tiểu ban Giáo dục nghề nghiệp;

4. Tiểu ban Phát triển nguồn nhân lực.

Cử các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này là thành viên các Tiểu ban.

Điều 2. Các Tiểu ban chuyên môn có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất và báo cáo Hội đồng Quốc gia giáo dục về những nội dung chuyên môn có liên quan đến các vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội đồng;

2. Thực hiện các công việc được Hội đồng giao có liên quan đến công tác của Hội đồng giữa các kỳ họp.

Điều 3. Giao:

1. Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục chỉ đạo hoạt động của các Tiểu ban chuyên môn.

2. Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục điều phối và tạo các điều kiện cần thiết để các Tiểu ban chuyên môn hoạt động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên và Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia giáo dục, Văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./..

 

 

KT. CHỦ TỊCH HĐQGGD
PHÓ CHỦ TỊCH 
Phạm Gia Khiêm

DANH SÁCH

 CÁC TIỂU BAN CHUYÊN MÔN CỦA HỘI ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-HĐGD ngày 28 tháng 05 năm 2004)

Tiểu ban giáo dục phổ thông
 1. Ông Phạm Gia Khiêm, Uỷ viên HĐQGGD, Trưởng Tiểu ban
2. Ông Nguyễn Hoàng Long, Uỷ viên HĐQGGD, Phó Trưởng Tiểu ban
3. Ông Văn Như Cương, Uỷ viên HĐQGGD, Uỷ viên
4. Bà Tạ Thuý Lan, Uỷ viên HĐQGGD, Uỷ viên
5. Ông Trần Kiều, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên
6. Ông Nguyễn Nhung, Sở Giáo dục - Đào tạo Bắc Giang, Uỷ viên
7. Ông Nguyễn Quang Kính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên thư ký.
Tiểu ban Giáo dục đại học cao đẳng
1. Ông Vũ Minh Giang, Uỷ viên HĐQGGD, Trưởng Tiểu ban
2. Ông Phạm Thụ, Uỷ viên HĐQGGD, Phó Trưởng Tiểu ban
3. Ông Lê Quang Minh, Uỷ viên HĐQGGD, Uỷ viên
4. Ông Nguyễn Viết Tùng, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Uỷ viên
5. Ông Đặng Bá Lãm, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, Uỷ viên
6. Ông Lê Viết Khuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷviên
7. Bà Trần Thu Hà, Học viện Hành chính Quốc gia, Uỷ viên thư ký
Tiểu ban Phát triển nguồn nhân lực
1. Ông Trần Xuân Giá, Uỷ viên HĐQGGD, Trưởng Tiểu ban
2. Ông Lưu Bích Hồ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng Tiểu ban
3. Ông Bùi Quang Độ, Uỷ viên HĐQGGD, Uỷ viên
4. Ông Võ Tòng Xuân, Uỷ viên HĐQGGD, Uỷ viên
5. Ông Trần Văn Tuấn, Bộ Nội vụ, Uỷ viên
6. Ông Phạm Kim Cung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên thư ký.
Tiểu ban giáo dục nghề nghiệp
1. Ông Nguyễn Minh Đường, Uỷ viên HĐQGGD, Trưởng Tiểu ban
2. Ông Đỗ Minh Cương, Uỷ viên HĐQGGD, Phó Trưởng Tiểu ban
3. Ông Tạ Xuân Tề, Trường Cao đẳng Công nghiệp 4, Uỷ viên
4. Ông Bùi Văn Tiến, Bộ Văn hoá - Thông tin, Uỷ viên
5. Ông Thái Bá Cần, Trường Đại học Sư Phạm KT TPHCM, Uỷ viên
6. Ông Trần Khánh Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên .