Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 116/2001/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 78/2000/QĐ-UB NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2000 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Quyết định 118/TTg ngày 27 tháng 2 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 571/1998/QĐ-UB ngày 23 tháng 01 năm 1998 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc hỗ trợ người có công Cách mạng cải thiện nhà ởl
- Căn cứ Quyết định số 78/2000/QĐ-UB ngày 10 tháng 7 năm 2000 của UBND thành phố ban hành Quy định về một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, huyện trong quản lý kinh tế - xã hội và phát triển đô thị;
- Xét yêu cầu thực tế về việc hỗ trợ người có công Cách mạng sửa chữa nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay điều chỉnh, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, huyện trong quản lý kinh tế - xã hội và phát triển đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 78/2000/QĐ-UB ngày 10 tháng 7 năm 2000 của UBND thành phố như sau :

UBND quận, huyện xem xét, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà ở cho các đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 21% đến 80%; thân nhân liệt sỹ, người có công giúp đỡ Cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động Cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất hoặc Huân chương Chiến thắng hạng nhất.

Hàng năm, UBND quận, huyện cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ của địa phương và đề xuất UBND thành phố hỗ trợ một phần kinh phí để cải thiện nhà ở cho các đối tượng chính sách theo đúng quy định.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2001.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc các Sở : Lao động, Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Địa chính - Nhà đất, Tài chính - Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục thuế, UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các ban, ngành, địa phương liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi gửi:
- Như điều 3,
- TVTU, TT HĐND (để b/c),
- CT, các PCT, CPVP,
- HĐND các quận, huyện,
- Lưu VT, VX.

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh