Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1158/QĐ-BCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC CHỐT, TRẠM KIỂM DỊCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 7 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1924/TTr-SYT ngày 03 tháng 4 năm 2020 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1619/STP-THPL ngày 03 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 62 chốt, trạm kiểm dịch để thực hiện kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19) tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, bến tàu, bến xe, nhà ga nơi tiếp nhận các phương tiện giao thông ra, vào thành phố, bao gồm 16 chốt, trạm chính và 46 chốt, trạm phụ (theo danh sách đính kèm). Ngoài Danh sách chốt, trạm đính kèm Quyết định này, giao Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát đường mòn, lối mở, bến thủy nội địa tiếp giáp với các tỉnh.

1. Giao Công an thành phố phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm soát tại 16 chốt, trạm chính (cấp thành phố). Giao Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận - huyện tổ chức lực lượng, thực hiện việc kiểm soát tại 46 chốt, trạm phụ (cấp quận - huyện).

2. Thời gian hoạt động của các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19: hoạt động 24/24 giờ (ngày, đêm) kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020 hoặc khi có yêu cầu mới về việc kiểm soát dịch COVID-19.

Điều 2. Thành phần tham gia thực hiện kiểm tra, kiểm soát tại mỗi chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19:

1. Cấp thành phố gồm: các lực lượng thuộc Công an Thành phố, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh thành phố, Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố.

2. Cấp quận - huyện gồm: lực lượng công an, y tế, dân quân.

3. Đề nghị Cục Quản lý thị trường thành phố phối hợp tham gia kiểm soát tại các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 cấp thành phố.

4. Giao lực lượng Công an làm Tổ trưởng tại các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19.

Điều 3. Nhiệm vụ của các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19:

Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Điều 53 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1204/UBND-TH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

1. Kiểm soát việc chấp hành các quy định của Thủ tướng Chính phủ và của ngành Y tế về phòng, chống dịch COVID-19;

2. Kiểm tra, giám sát việc hạn chế ra, vào thành phố đối với người và phương tiện; thực hiện việc kiểm dịch y tế đối với người ra, vào thành phố;

3. Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người ra, vào thành phố theo hướng dẫn của ngành y tế và của các cơ quan có thẩm quyền;

4. Xử lý, đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh.

Điều 4. Giao Công an thành phố chủ trì, xây dựng phương án, kế hoạch phân công lực lượng, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19;

Điều 5. Giao Sở Y tế bảo đảm các điều kiện trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19.

Điều 6. Giao Sở Tài chính thực hiện việc phân bổ kinh phí; hướng dẫn việc dự trù, sử dụng, quyết toán kinh phí phục vụ cho việc kiểm soát dịch, bệnh của các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 cấp thành phố và cấp quận - huyện.

Điều 7. Giao đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm tổ chức, phối hợp tổ chức thi hành Quyết định này và theo phương án của Công an thành phố.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Y tế;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Cục Quản lý thị trường thành phố;
- Sở Y tế; Công an thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Báo chí thành phố;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX-TC)

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Nguyễn Thành Phong
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

 

DANH SÁCH

THÀNH LẬP CHỐT, TRẠM KIỂM DỊCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1158/QĐ-BCĐ ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh)

1. DANH SÁCH 16 CHỐT CHÍNH:

STT

TÊN

VỊ TRÍ

TUYẾN

ĐỊA BÀN

RANH TIẾP GIÁP

1

Trạm thu phí Long Phước

Trạm thu phí Long Phước, Cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Phường Long Phước, Quận 9

Giáp Đồng Nai

2

Cao tốc Trung Lương

Km 10 trên Cao tốc Trung Lương

Cao tốc Trung Lương

Xã Tân Túc, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

3

Cầu Đôi (Đường Trần Văn Giàu)

Trên đường Trần Văn Giàu, giáp Long An (tỉnh lộ 10)

Đường Trần Văn Giàu

Xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

4

Đường Ba Làng

Ngã tư Ba Làng giao Quốc lộ 1A, giáp Long An

Đường Ba Làng

Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

5

Đường Xuyên Á (Quốc lộ 22)

Trên đường Xuyên Á (Quốc lộ 22), giáp Tây Ninh

Quốc lộ 22

Xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi

Giáp Tây Ninh

6

Cầu Phú Cường

Chân Cầu Phú Cường (Tỉnh lộ 8), giáp Bình Dương

Tỉnh lộ 8

Xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi

Giáp Bình Dương

7

Cầu Vĩnh Bình

Chân Cầu Vĩnh Bình (Quốc lộ 13), giáp Bình Dương

Quốc lộ 13

Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức

Giáp Bình Dương

8

Cầu vượt sóng Thần

Chân Cầu vượt sóng Thần, giáp Bình Dương

Quốc lộ 1A

Phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức

Giáp Bình Dương

9

Quốc lộ 1K

Trên Quốc Lộ 1K, giáp Bình Dương

Quốc lộ 1K

Phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

Giáp Bình Dương

10

Quốc lộ 50

Trên đường Tỉnh lộ 50, giáp Long An

Quốc lộ 50

Xã Quy Đức, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

11

Quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A, trước Đại học An Ninh, giáp Bình Dương

Quốc lộ 1A

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức

Giáp Bình Dương

12

Cầu Đồng Nai

Chân cầu Đồng Nai

Quốc lộ 1A

Đồng Nai

Giáp Đồng Nai

13

Bến xe Miền Tây

Bến xe Miền Tây

Đường Kinh Dương Vương

Phường An Lạc, quận Bình Tân

 

14

Bến xe Miền Đông

Bến xe Miền Đông

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

Phường 26, quận Bình Thạnh

 

15

Sân bay Tân Sơn Nhất

Sân bay Tân Sơn Nhất

Đường Trường Sơn

Phường 2, quận Tân Bình

 

16

Cảng Cát Lái

Cảng Cát Lái

 

Phường Cát Lái, Quận 2

 

2. DANH SÁCH 46 CHỐT PHỤ:

STT

TÊN

VỊ TRÍ

TUYẾN

ĐỊA BÀN

RANH TIẾP GIÁP

1

Phà Cát lái

Phà Cát lái

Đường Nguyễn Thị Đinh

Phường Cát Lái, Quận 2

Giáp Đồng Nai

2

Bến Đò Tân Lập

Bến Đò Tân Lập

 

Xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ

Giáp Long An

3

Trên đường Nguyễn Xiển

Trên đường Nguyễn Xiển, giáp Bình Dương

Đường Nguyễn Xiển

Phường Long Bình, Quận 9

Giáp Bình Dương

4

Đường Phạm Tấn Mười

Trên đường Phạm Tấn Mười, giáp Long An

Đường Phạm Tấn Mười

Xã Quy Đức, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

5

Đường Tổ 5 Ấp 4

Trên đường Tổ 5 Ấp 4, giáp Long An

Đường Tổ 5 Ấp 4

Xã Quy Đức, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

6

Đường Đoàn Nguyễn Tuấn

Trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn, giáp Long An

Đường Đoàn Nguyễn Tuấn

Xã Hưng Long, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

7

Đường không tên

Đường nội bộ đi qua Chùa Kim Y hướng về Long An, giáp Long An

 

Xã Quy Đức, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

8

Ngã ba đường DT14, Hóc Hưu

Ngã ba đường DT14, Hóc Hưu, giáp Long An

Đường DT14

Xã Quy Đức, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

9

Đường Đoàn Nguyễn Tuấn

Ngã ba trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn gần Lò bánh Mì Ba Hùng, giáp Long An

Đường Đoàn Nguyễn Tuấn

Xã Quy Đức, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

10

Đường Đoàn Nguyễn Tuấn

Trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn gần Cửa hàng Gaz Sáu Ý, giáp Long An

Đường Đoàn Nguyễn Tuấn

Xã Hưng Long, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

11

Đoàn Nguyễn Tuấn

Gần Chùa Phổ Quang trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn, giáp Long An

Đường Đoàn Nguyễn Tuấn

Xã Hưng Long, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

12

Hương lộ 11

Hương lộ 11, gần Tiệm uốn tóc Mỹ Lan, giáp Long An

Hương lộ 11

Xã Hưng Long, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

13

Đường Vĩnh Phú 41 - Đoàn Nguyễn Tuấn

Ngã tư đường Vĩnh Phú 41 - Đoàn Nguyễn Tuấn, giáp Long An

Đường Đoàn Nguyễn Tuấn

Xã Hưng Long, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

14

Long Thượng - Hưng Long

Trên Đường Long Thượng - Hưng Long, giáp Long An

Đường Long Thượng - Hưng Long

Xã Hưng Long, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

15

Đường Đinh Đức Thiện

Trên đường Đinh Đức Thiện, giáp Long An

Đường Đinh Đức Thiện

Xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

16

Đường Bờ Nhà Thờ

Trên đường Bờ Nhà Thờ, giáp Long An

Đường Bờ Nhà Thờ

Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

17

Hoàng Phan Thái giao Đê Bao Ông Cớm

Đường Hoàng Phan Thái giao Đê Bao Ông Cớm, giáp Long An

Đường Hoàng Phan Thái

Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

18

Công ty Gạch Đồng Tâm trên đường Nguyễn Hữu Trí

Công ty Gạch Đồng Tâm trên đường Nguyễn Hữu Trí

Đường Nguyễn Hữu Trí

Xã Tân Túc, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

19

Đường Trương Văn Đa

Trên đường Trương Văn Đa, giáp Long An

Đường Trương Văn Đa

Xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

20

Đường Vườn Thơm

Trên đường Vườn Thơm, giáp Long An

Đường Vườn Thơm

Xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh

Giáp Long An

21

Cầu Thầy Cai

Cầu Thầy Cai Củ Chi, giáp Long An

Tỉnh lộ 8

Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi

Giáp Long An

22

Cầu Tân Thái

Cầu Tân Thái, giáp Long An

Tỉnh lộ 822

Xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi

Giáp Long An

23

Hương lộ 2

Trên đường Hương lộ 2, giáp Tây Ninh

Hương lộ 2

Xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi

Giáp Tây Ninh

24

Đường không tên

Trên đường không tên, gần Quán ăn Hồng Thắm, giáp Tây Ninh

Đường không tên

Xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi

Giáp Tây Ninh

25

Cầu Bến Súc

Cầu Bến Súc, giáp Bình Dương

Đường không tên

Xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi

Giáp Bình Dương

26

Đường Nguyễn Văn Bứa

Ấp 7 trên đường Nguyễn Văn Bứa, giáp Long An

Đường Nguyễn Văn Bứa

Xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn

Giáp Long An

27

Cầu Phú Long mới

Cầu Phú Long mới, giáp Bình Dương

Cầu Phú Long mới

Phường Thạnh Lộc, Quận 12

Giáp Bình Dương

28

Đường Bình Hòa 1

Trên đường Bình Hòa 1, giáp Bình Dương

Đường Bình Hòa 1

Phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức

Giáp Bình Dương

29

Đường Bình Chiểu

Trên đường Bình Chiểu, giáp Bình Dương

Đường Bình Chiểu

Phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức

Giáp Bình Dương

30

Đường Lê Thị Hoa

Trên đường Lê Thị Hoa, gần nghĩa trang Khiết Tâm, giáp Bình Dương

Đường Lê Thị Hoa

Phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức

Giáp Bình Dương

31

Đường Phú Châu

Trên đường Phú Châu, giáp Bình Dương

Phú Châu

Phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức

Giáp Bình Dương

32

Đường Nguyễn Đình Thi

Trên đường Nguyễn Đình Thi, giáp Bình Dương

Đường Nguyễn Đình Thi

Phường Tam Phú, quận Thủ Đức

Giáp Bình Dương

33

Đường số 4

Trên đường số 4, giáp Bình Dương

Đường số 4

Phường Tam Bình, quận Thủ Đức

Giáp Bình Dương

34

Đường số 11

Trên đường số 11, giáp Bình Dương

Đường số 11

Phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

Giáp Bình Dương

35

Đường số 5

Trên đường số 5, giáp Bình Dương

Đường số 5

Phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

Giáp Bình Dương

36

Đường số 13

Trên đường số 13, giáp Bình Dương

Đường số 13

Phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

Giáp Bình Dương

37

Đường số 8

Trên đường số 8, giáp Bình Dương

Đường số 8

Phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

Giáp Bình Dương

38

Đường số 2

Trên đường số 2

Đường số 2

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức

Giáp Bình Dương

39

Đường Phan Văn Bảy

Trên đường Phan Văn Bảy, giáp Long An

Đường Phan Văn Bảy

Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè

Giáp Long An

40

Cầu Rạch Dơi

Chân Cầu Rạch Dơi, giáp Long An

Đường Lê Văn Lương

Xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè

Giáp Long An

41

Ga Sài Gòn

Ga Sài Gòn

 

Phường 10, Quận 3

 

42

Ga Bình Triệu

Ga Bình Triệu

 

Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức

 

43

Bến Xe An Sương

Bến Xe An Sương

 

Xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn

 

44

Cảng Trường Thọ

Cảng Trường Thọ

 

Phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

 

45

Cảng Sài Gòn

Cảng Sài Gòn

 

Phường 12, Quận 4

 

46

Cảng Hiệp Phước

Cảng Hiệp Phước

 

Xã Long Thới, huyện Nhà Bè