Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Thực hiện văn bản số 1835/TTCP-KHTH ngày 24/10/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại văn bản số 02/TTr-GS ngày 16/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh (có danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra;
- Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2019 CỦA THANH TRA TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 1150/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

ĐƠN VỊ, ĐỐI TƯỢNG THANH TRA

NỘI DUNG THANH TRA

THỜI KỲ THANH TRA (Năm)

THỜI GIAN THANH TRA

GHI CHÚ

1

Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp.

2013-2018

Quý I-IV

 

2

Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp.

2013-2018

Quý I-IV

 

3

Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp.

2013-2018

Quý I-IV

 

4

Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp.

2013-2018

Quý I-IV

 

5

Ban quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp.

2013-2018

Quý I-IV

 

6

Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp.

2013-2018

Quý I-IV

 

7

Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp.

2013-2018

Quý I-IV

 

8

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp.

2013-2018

Quý I-IV

 

9

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp KaNak

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp.

2013-2018

Quý I-IV

 

10

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kong H’de

Thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp.

2013-2018

Quý I-IV

 

11

Trung tâm y tế huyện: Krông Pa, Ia Pa, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Phú Thiện, Đăk Pơ và thành phố Pleiku

Thanh tra việc quản lý, sử dụng tất cả các nguồn kinh phí

2012-2017

Quý I-IV

 

12

UBND huyện Chư Păh

Thanh tra các nguồn kinh phí về công tác đầu tư xây dựng cơ bản

2016-2018

Quý II

 

13

Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự án “phát triển Giáo dục Mầm non tỉnh Gia Lai”

Từ khi triển khai đến nay

Quý II

 

II- THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

STT

ĐƠN VỊ, ĐỐI TƯỢNG THANH TRA

NỘI DUNG THANH TRA

THỜI KỲ THANH TRA (Năm)

THỜI GIAN THANH TRA

GHI CHÚ

1

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng

2016-2018

Quý I

 

2

Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí

2016-2018

Quý II

 

3

Sở Y tế

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng

2016-2018

Quý III

 

III- THANH TRA TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

STT

ĐƠN VỊ, ĐỐI TƯỢNG THANH TRA

NỘI DUNG THANH TRA

THỜI KỲ THANH TRA (Năm)

THỜI GIAN THANH TRA

GHI CHÚ

1

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Từ tháng 01/2018 đến 9/2019

Quý IV

 

2

Chủ tịch UBND huyện Krông Pa

Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Từ tháng 1/2018 đến 9/2019

Quý IV

 

3

Chủ tịch UBND huyện Kông Chro

Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Từ tháng 01/2018 đến 9/2019

Quý IV

 

4

Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ

Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Từ tháng 01/2018 đến 9/2019

Quý IV