Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1150/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN, TỈNH NGHỆ AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại tờ trình số 4899/TTr-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2361/TTr-BNV ngày 17 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về thành lập, quy định vị trí, chức năng của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An

1. Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) và sáp nhập Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nghệ An (được thành lập theo Quyết định số 107/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ) vào Ban Quản lý.

2. Ban Quản lý là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; có chức năng quản lý đầu tư, xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quy chế hoạt động, quy hoạch, kế hoạch và tiến độ thực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu hình Quốc huy; là đầu mối kế hoạch ngân sách tỉnh Nghệ An; được cân đối riêng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý, kinh phí hoạt động sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý

Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại:

1. Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

2. Điều 29 của Quy chế hoạt động Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

3. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Ban Quản lý có Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An bổ nhiệm, miễn nhiệm; một số Phó Trưởng ban và một số Ủy viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý;

b) Ban Quản lý có bộ máy giúp việc gồm: văn phòng, các phòng chuyên môn và cơ quan đại diện Ban Quản lý tại thành phố Hà Nội;

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An trong từng giai đoạn cụ thể, Trưởng ban Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định theo thẩm quyền về tổ chức bộ máy của Ban Quản lý.

2. Biên chế:

a) Biên chế của Ban Quản lý gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban chuyên trách và biên chế của văn phòng, các phòng chuyên môn và cơ quan đại diện của Ban Quản lý tại thành phố Hà Nội là biên chế hành chính;

b) Biên chế của Ban Quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

3. Trưởng ban Ban Quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 107/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nghệ An.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nghệ An, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh,thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng BCĐ TW  về phòng, chống tham nhũng;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An,

  tỉnh Nghệ An;

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nghệ An;

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,

  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, TCCB (05b). XH

THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng