Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TÊN UỶ BAN QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG SIDA VIỆT NAM THÀNH UỶ BAN QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG AIDS VIỆT NAM.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Căn cứ luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989;
Căn cứ Quyết định số 358-CP ngày 6-10-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc thành lập Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA Việt Nam
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay đổi tên Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA Việt Nam thành Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trên đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3.  Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS Việt Nam, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)