Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND LÂM THỜI
TỈNH HẬU GIANG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 115/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 21 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH "QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA LỰC LƯỢNG CÔNG AN VÀ LỰC LƯỢNG QUÂN SỰ TỈNH HẬU GIANG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 136/2003/NĐ - CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an và Nghị định 41/NĐ - CP ngày 05 tháng 07 năm 1996 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng;
Để đảm bảo cho lực lượng thuộc Công an tỉnh Hậu Giang và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang phối hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới;
Xét đề nghị tại văn bản số 26/CAT(PV11) ngày 17/04/2004 của Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “ Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an và lực lượng Quân sự tỉnh Hậu Giang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, không được phép công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 3. Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4.
- Quân khu IX
- Bộ Công an
- Cục Kiểm tra văn bản
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh.
- TT.UBND tỉnh.
- TAND và VKSND tỉnh.
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể.
- Các Ban Đảng.
- Lưu VP (LT, NC-TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Phong Tranh