Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THƯỞNG TIẾN ĐỘ CHO CÁC ĐƠN VỊ DI CHUYỂN CÁC SƠ SỞ SẢN XUẤT KHÔNG CÒN PHÙ HỢP QUY HOẠCH HOẶC GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG RA KHỎI KHU VỰC CÁC QUẬN NỘI THÀNH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 74/2003/QĐ-UB NGÀY 17/6/2003.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Luật bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Luật Đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 74/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc di chuyển cơ sở sản xuất không còn phù hợp quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội thành;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở: Địa chính - Nhà đất, Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 2016/TTr-LS ngày 17 tháng 7 năm 2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định về mức thưởng cho các dơn vị thực hiện xong việc di chuyển cơ sở sản xuất trong nội thành không còn phù hợp với quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 74/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 6 năm 2003 trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2004 như sau:

a- Mức thưởng tối đa:

- Thưởng 500.000.000 đồng cho đơn vị có số lao động di chuyển trên 500 người, diện tích đất có nhà xưởng trên 5.000m2.

- Thưởng 400.000.000 đồng cho đơn vị có số lao động di chuyển từ 400 người đến 500 người, diện tích đất có nhà xưởng trên 4.000m2 đến 5.000m2.

- Thưởng 300.000.000 đồng cho đơn vị có số lao động di chuyển trên 300 người đến 400 người, diện tích đất có nhà xưởng trên 3.000m2 đến 4.000m2.

- Thưởng 200.000.000 đồng cho đơn vị có số lao động di chuyển trên 200 người đến 300 người, diện tích đất có nhà xưởng trên 2.000m2 đến 3.000m2.

- Thưởng 100.000.000 đồng cho đơn vị có số lao động di chuyển trên 100 người đến 200 người, diện tích đất có nhà xưởng trên 1.000m2 đến 2.000m2.

- Thưởng 50.000.000 đồng cho đơn vị có số lao động di chuyển từ 50 người đến 100 người, diện tích đất có nhà xưởng trên 500m2 đến 1.000m2.

- Thưởng 30.000.000 đồng cho đơn vị có số lao động di chuyển trên 20 người đến 100 người, diện tích đất có nhà xưởng trên 200m2 đến 500m2.

- Thưởng 20.000.000 đồng cho đơn vị có số lao động di chuyển trên 10 người đến 20 người, diện tích đất có nhà xưởng trên 100m2 đến 200m2.

- Thưởng 10.000.000 đồng cho đơn vị có số lao động di chuyển từ 10 người trở xuống, diện tích đất có nhà xưởng từ 100m2 trở xuống.

b- Quy định mức thưởng theo tiến độ di chuyển:

- Đơn vị di chuyển xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2003 được thưởng 100% theo quy định tại Khoản a/,

- Đơn vị di chuyển xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2004 được thưởng 70% theo quy định tại Khoản a/,

- Đơn vị di chuyển xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2004 được thưởng 50% theo quy định tại Khoản a/,

c- Trường hợp một trong hai tiêu thức xét thưởng (số lao động di chuyển hoặc diện tích đất có nhà xưởng) không tương xứng để áp dụng cùng một mức thưởng quy định tại Khoản a/ thì được áp dụng mức thưởng thấp hơn liền kề.

d- Tiền thưởng được sử dụng để trợ cấp khó khăn cho cán bộ, công nhân viên do ngừng việc, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tích cực trong quá trình di chuyển, bổ sung vào quỹ phúc lợi và bổ sung chi phí cho việc di chuyển máy móc, thiết bị.

Điều 2: Nguồn kinh phí chi thưởng:

- Trích từ Ngân sách Thành phố nếu toàn bộ diện tích đất thu hồi để xây dựng công trình công cộng.

- Trích lại từ khoản tiền thu về ngân sách khi chuyển mục đích, chuyển quyền sử dụng đất (phần 50% nộp ngân sách Nhà nước) nếu diện tích đất thu hồi để xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, nhà ở.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 7 năm 2003 (ngày Quyết định số 74/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 6 năm 2003 có hiệu lực thực hiện). Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, phường và các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn Thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn