Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1149/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số: 39/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Thông tư số: 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số: 1006/STNMT-ĐĐ ngày 29/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Kạn, hồ sơ công bố công khai gồm:

1. Nghị quyết số: 39/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Kạn;

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Kạn;

3. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bắc Kạn, tỷ lệ 1/100.000;

4. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Kạn, tỷ lệ 1/100.000.

Điều 2. Hình thức công bố, công khai.

1. Thực hiện công bố, công khai trong suốt kỳ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Công bố, công khai tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; tại trụ sở cơ quan và Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm liên hệ để đăng tải công khai hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Kạn trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; công khai hồ sơ tại trụ sở và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao hồ sơ.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; chỉ tiêu sử dụng đất được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ, chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, trình phê duyệt trong Quý III năm 2018.

3. Các Sở, Ban, Ngành tỉnh có trách nhiệm rà soát điều chỉnh quy hoạch của ngành, lĩnh vực có sử dụng đất phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

4. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn đăng tin công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Kạn.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Tổng biên tập Báo Bắc Kạn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa