Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 986/SYT-TCCB ngày 19 tháng 3 năm 2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 809/TTr-SNV ngày 13 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Y tế như sau:

1. Hợp nhất Phòng Tổ chức cán bộ với Văn phòng thành Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Hợp nhất Phòng Nghiệp vụ Y và Phòng Nghiệp vụ Dược thành Phòng Nghiệp vụ Y - Dược.

3. Cơ cấu tổ chức của Sở Y tế sau khi sắp xếp gồm:

a) Lãnh đạo Sở: Có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Phòng Nghiệp vụ Y - Dược;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

c) Thanh tra;

d) Chi cục trực thuộc Sở:

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

đ) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

- Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng;

- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi;

- Bệnh viện Da liễu;

- Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần;

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới;

- Bệnh viện Ung bướu;

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh;

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;

- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

- Trung tâm Kiểm nghiệm;

- Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật;

- Trung tâm Giám định Y khoa;

- Trung tâm Pháp y;

- Trung tâm Cấp cứu 115;

- Trung tâm Huyết học - Truyền máu;

- Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế;

- Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm;

- Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh;

- Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh;

- Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn;

- Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh;

- Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang;

- Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa;

- Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế sau khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định; chỉ đạo việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các quy chế quản lý, điều hành theo quy định hiện hành.

3. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các phòng và tương đương thuộc Sở phù hợp với cơ cấu tổ chức mới; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định có liên quan thuộc thẩm quyền, đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành hoạt động của Sở theo đúng quy định của pháp luật.

4. Quyết định sắp xếp, phân bổ biên chế, bố trí nhân sự đồng bộ với cơ cấu tổ chức mới theo đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành; đảm bảo số lượng biên chế, số người làm việc tối thiểu và nhân sự cấp phó các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Triển khai rà soát vị trí việc làm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ thẩm định) phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vị trí việc làm của Sở theo cơ cấu tổ chức mới; tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân