Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1144/QĐ-UB

Ninh Bình, ngày 24 tháng 05 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 45/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện;
Căn cứ Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN ngày 18/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định số 2647/QĐ-UB ngày 18/12/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công nghiệp ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-UB ngày 28/4/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt đề án mô hình tổ chức và quản lý điện nông thôn;
Xét đề nghị ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện của Sở Công nghiệp tại Công văn số 133/CV-CN, ngày 06/5/2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Công nghiệp được cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các tổ chức kinh doanh điện nông thôn, tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Sở Công nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước về điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả cấp giấy phép hoạt động điện lực về UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công nghiệp, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP3;
- QĐ.HB32.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Tám