Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 1957 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN THƯỜNG TRỰC HỢP TÁC KỸ THUẬT VÀ KHOA HỌC VỚI CÁC NƯỚC BẠN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thi hành Nghị quyết Hội đồng Chính phủ tháng 03-1957,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Ban thường trực Hợp tác kỹ thuật và khoa học với các nước bạn nhằm mục đích phát triển sự hợp tác với các nước bạn trong lĩnh vực kỹ thuật và khoa học, giúp đỡ lẫn nhau để có thể sử dụng những thành tựu mới của khoa học và kỹ thuật vào việc kiến thiết kinh tế quốc dân.

Điều 2. – Cử các vị sau đây vào Ban thường trực Hợp tác kỹ thuật và khoa học, phía Việt Nam:

Ô. Nguyễn Văn Trân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện: Trưởng ban

Ô. Trần Đại Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp: Ủy viên

Ô. Đặng Viết Châu, Thứ trưởng Bộ Thương nghiệp: Ủy viên

Điều 3. – Cử ông Trương Ngọc Ấn, cán bộ Ủy ban kế hoạch Nhà nước, làm thư ký của Ban thường trực hợp tác kỹ thuật và khoa học, phía Việt Nam.

Điều 4. – Ban thường trực Hợp tác kỹ thuật và khoa học có nhiệm vụ: quyết nghị và theo dõi thực hiện các quyết nghị về:

- Trao đổi tài liệu, sách báo, kinh nghiệm, cán bộ;

- Đào tạo thực tập sinh, thợ, nhân viên khoa học và kỹ thuật các cấp;

- Hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, (các thủ tục về nghiên cứu, xét duyệt các vấn đề trao đổi và hợp tác kỹ thuật và khoa học vẫn tiến hành theo trình tự thường lệ).

Điều 5. – Ban thường trực hợp tác kỹ thuật và khoa học có một bộ phận thư ký vụ giúp việc.

Ủy nhiệm cho Ủy ban kế hoạch Nhà nước phụ trách tổ chức bộ phận này.

Điều 6. – Ô. Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phan Kế Toại