Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HÀNH LẬP CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định 55/2001/NĐ - CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet;
Căn cứ các Quyết định số 7917/QĐ – UB ngày 20/11/2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư "Đầu tư xây dựng cổng giao tiếp điện tử Hà Nội - giai đoạn I ";
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án CNTT thành phố tại tờ trình số 360/BQLDACNTT ngày 3-9-2003 và đề nghị của Trưởng Ban tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Cổng giao tiếp điện tử Thành phố Hà Nội trực thuộc Ban quản lý Dự án CNTT Thành phố.

Tên gọi: Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

Tên giao dịch: Hanoi Portal

- Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội là tổ chức sự nghiệp có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được dùng tài khoản của Ban Quản lý Dự án CNTT Thành phố để giao dịch.

- Trụ sở đặt tại số 2 Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2: Chức năng nhiệm vụ của Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

1. Chức năng:

- Là phương tiện thực hiện các chức năng giao tiếp trực tuyến giữa chính quyền Thành phố Hà Nội với công dân và với tổ chức trong nước và nước ngoài.

2. Nhiệm vụ:

- Cung cấp và phổ biến các thông tin của Chính quyền Thành phố, các thông tin về hoạt động kinh tế, chính trị văn hóa xã hội của thủ đô đến với các tổ chức và công dân, thông qua Internet và các phương tiện điện tử, viễn thông khác.

- Tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ các Sở, Ban, Ngành, Quận/Huyện, các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn Thành phố đưa dịch vụ thông tin trực tuyến vào Cổng giao tiếp điện tử, nhằm hình thành một cổng giao dịch với đầy đủ chức năng, thông tin, dịch vụ thiết yếu cho các tổ chức và công dân thủ đô.

- Tổ chức xây dựng các dịch vụ hành chính và các dịch vụ công trực tuyến để phục vụ các tổ chức và công dân trên địa bàn Hà Nội.

- Là môi trường tổ chức diễn đàn, trao đổi trực tuyến giữa công dân và các tổ chức với chính quyền thành phố.

- Phổ biến, tuyên truyền, thu hút các tổ chức và công dân tham gia giao dịch với chính quyền thông qua các dịch vụ trên Cổng giao tiếp điện tử, nâng cao dân trí trong lĩnh vực chính phủ điện tử và thương mại điện tử.

Điều 2: Trong thời gian vận hành thử nghiệm, Cổng giao tiếp điện tử không hình thành bộ máy. Ban điều hành Cổng giao tiếp điện tử trực tiếp điều hành hoạt động của Cổng giao tiếp điện tử thành phố.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Ban Quản lý Dự án CNTT thành phố, Chủ tịch UBND Quận, Huyện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị trực thuộc Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Quốc Triệu