Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1129/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA SỞ Y TẾ VÀ UBND CẤP HUYỆN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 706/TTr-SYT ngày 30 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Bình trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

QUY CHẾ

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA SỞ Y TẾ VÀ UBND CẤP HUYỆN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm và nội dung mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thực hiện quản lý nhà nước về y tế và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. Đối tượng áp dụng

Sở Y tế Quảng Bình và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (viết tắt là DS-KHHGĐ).

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

2. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của tỉnh.

3. Đảm bảo đúng nguyên tắc lãnh đạo theo ngành kết hợp với địa phương; phân rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện; tránh chồng chéo trong quản lý, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng thời phát huy tính chủ động và trách nhiệm mỗi bên nhằm quản lý công tác y tế, dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn tỉnh có hiệu quả, toàn diện và bền vững.

Điều 3. Các nội dung phối hợp

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án về y tế - dân số.

2. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách về y tế - dân số.

3. Quản lý tài chính.

4. Thanh tra, kiểm tra.

5. Quản lý về cơ sở vật chất, nhân lực.

6. Công tác cán bộ.

7. Thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

8. Chế độ báo cáo.

Điều 4. Trách nhiệm các bên trong quan hệ phối hợp hoạt động

1. Sở Y tế: Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, DS - KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện chức năng quản lý toàn diện theo ngành dọc trong phạm vi được phân công, phân cấp.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện: Có trách nhiệm quản lý nhà nước về y tế và DS - KHHGĐ trên địa bàn gồm: Công tác phòng chống dịch bệnh; an toàn vệ sinh thực phẩm; DS - KHHGĐ; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; quản lý hành nghề y, kinh doanh dược, giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, quản lý giá thuốc, chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; bảo hiểm y tế; khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách... Đồng thời phối hợp với Sở Y tế để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế, trong phạm vi địa phương quản lý.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tế có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo phân cấp quản lý của tỉnh; theo định kỳ 06 tháng, năm trao đổi thông tin bằng văn bản về công tác y tế trên địa bàn; các trường hợp đột xuất, khẩn cấp trao đổi thông tin qua đường điện thoại, hệ thống gửi nhận văn bản điện tử hoặc các hình thức khác để kịp thời phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA SỞ Y TẾ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Y tế

1. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển sự nghiệp y tế, DS - KHHGĐ dài hạn, trung hạn, ngắn hạn trên địa bàn huyện phù hợp với thực tế địa phương và tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã trên địa bàn; thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch theo phân cấp quản lý.

2. Chủ trì xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngành y tế; hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ; trao đổi ý kiến với Huyện ủy, Thành ủy đối với quy hoạch, bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh lãnh đạo diện Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

3. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị y tế đóng trên địa bàn thực hiện công tác truyền thông giáo dục pháp luật, chính sách về y tế, DS - KHHGĐ; các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế trực thuộc; các cơ sở hành nghề y, cơ sở kinh doanh dược. Cung cấp các thông tin về các cơ sở được cấp phép và phạm vi hoạt động trên cổng thông tin điện tử của ngành để các Ủy ban nhân dân cấp huyện thuận lợi trong công tác quản lý.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn cấp huyện tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế - dân số, bao gồm: Y tế dự phòng; các Chương trình mục tiêu quốc gia; khám chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền, dược, mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo hiểm y tế.

5. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các hoạt động khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, bảo hiểm y tế theo luật khám chữa bệnh, luật bảo hiểm y tế; cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép đủ điều kiện hành nghề cho các cá nhân, tập thể tham gia khám, chữa bệnh, các dịch vụ có liên quan công tác chăm sóc sức khỏe trên địa bàn cấp huyện.

6. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn cấp huyện, đảm bảo dự phòng tích cực, chủ động; khi có dịch xảy ra Sở Y tế chủ động và phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động mọi nguồn lực để kịp thời bao vây dập dịch không để lây lan.

7. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn cấp huyện có liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, đề án, văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đã được ban hành.

Chủ động hoặc phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) theo phân cấp quản lý.

8. Cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động cho các cơ sở, người hành nghề y, dược ngoài công lập hoạt động trên địa bàn cấp huyện theo quy định của pháp luật. Mời đại diện Phòng y tế cấp huyện tham gia đoàn thẩm định các cơ sở hành nghề khi Đoàn thẩm định của Sở Y tế tiến hành thẩm định các cơ sở hành nghề y, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn.

9. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị y tế trên địa bàn cấp huyện thực hiện các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm về Y tế đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện các chính sách dân số - KHHGĐ; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu, chương trình hành động, dự án về DS - KHHGĐ.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức đào tạo cán bộ làm công tác DS - KHHGĐ cấp huyện, cấp xã theo quy định của Nhà nước.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong tổ chức giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và việc chấp hành chính sách DS - KHHGĐ theo quy định.

10. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực y tế theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm và các quy định về chuyên môn y tế do Bộ Y tế quy định theo phân cấp.

11. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị y tế trên địa bàn cấp huyện thực hiện các quy định, quy chế, tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kỹ thuật, định mức kinh tế đã được Nhà nước, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Đồng thời quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực đảm bảo hiệu quả.

12. Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp; tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Y tế, các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án liên quan đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác DS - KHHGĐ thuộc phạm vi cấp huyện, thành phố quản lý, trao đổi thống nhất với Sở Y tế trước khi ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Cho ý kiến về quy hoạch, bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét đánh giá cơ quan đơn vị và cán bộ lãnh đạo quản lý ngành y tế trên địa bàn khi có văn bản trao đổi của Sở Y tế; Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ y tế.

3. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn triển khai, thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, giáo dục pháp luật, chính sách về y tế, DS - KHHGĐ trên địa bàn. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động truyền thông giáo dục, quảng cáo về y tế, DS - KHHGĐ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn phối hợp, triển khai thực hiện các quy định về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ y tế, DS - KHHGĐ do Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Y tế hướng dẫn.

5. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác Y tế, xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, bảo hiểm y tế toàn dân.... trên địa bàn; huy động mọi nguồn lực nhằm đảm bảo công tác khám, chữa bệnh; dự phòng tích cực, chủ động, khi có dịch xảy ra chủ động bao vây dập dịch không để dịch lây lan, đồng thời báo cáo Sở Y tế để phối hợp triển khai tốt các hoạt động.

6. Tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy mại dâm, vệ sinh an toàn thực phẩm, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Chủ động hoặc phối hợp Sở Y tế thành lập các đoàn thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về VSATTP, xử lý các vi phạm hành chính theo phân cấp quản lý.

7. Thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành; tổ chức thanh tra, kiểm tra theo lịch hoặc đột xuất đối với các cơ sở hành nghề ngoài công lập trên địa bàn cấp huyện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập theo phân cấp.

8. Chỉ đạo các đơn vị y tế, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác DS - KHHGĐ phù hợp với thực tế của địa phương; cụ thể hóa các việc thực hiện các quy định của tỉnh về chế độ chính sách DS - KHHGĐ; Thanh tra, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử lý các vi phạm việc thực hiện chính sách DS - KHHGĐ trên địa bàn.

9. Phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp, quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của các đơn vị y tế trên địa bàn. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý, huy động mọi nguồn lực của địa phương để hỗ trợ việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp các Trạm Y tế cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

10. Điều động phương tiện, trang thiết bị y tế, nhân lực của các đơn vị y tế trên địa bàn để phục vụ các nhiệm vụ của địa phương sau khi có sự thống nhất bằng văn bản với Sở Y tế. Khi có tình huống khẩn cấp xảy ra thì Ủy ban nhân dân cấp huyện được quyền điều động, khẩn cấp phương tiện, trang thiết bị y tế, nhân lực của các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ sau đó thông báo bằng văn bản với Sở Y tế.

Điều 7. Công tác thi đua, khen thưởng, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

Việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm ở các đơn vị y tế tuyến huyện, thực hiện theo quy định của nhà nước, của tỉnh và có trao đổi thông tin khi cần thiết giữa Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tế.

Điều 8. Quản lý tài chính

Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý tài chính các đơn vị y tế trên địa bàn theo phân cấp ngân sách.

Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Các đơn vị sự nghiệp y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện) và Sở Y tế theo quy định.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện định kỳ tham gia dự giao ban các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện. Có những đề xuất kiến nghị về công tác y tế trên địa bàn gửi Sở Y tế để kịp thời chỉ đạo.

3. Định kỳ hàng năm Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho nhau về kết quả thực hiện các nội dung phối hợp hoạt động, đồng thời báo cáo cho Ủy ban nhân dân kết quả thực hiện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện Quy chế; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện Quy chế này nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác Dân số - KHHGĐ.

Điều 11. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Quy chế; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn, cấp ủy chính quyền xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 12. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, phát sinh, các cơ quan phản ánh kịp thời về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp./.