Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1123/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIẢI PHÁP THU XẾP VỐN PHÁT TRIỂN ĐỘI MÁY BAY CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (công văn số 729/HĐQT-TCTHK ngày 13 tháng 4 năm 2001 và số 1326 HĐQT/TCTHK ngày 19 tháng 7 năm 2001), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 4357 TC/TCDN ngày 14 tháng 5 năm 2001), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3269 BKH/CSHT ngày 18 tháng 5 năm 2001), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 456/NHNN-TD ngày 14 tháng 5 năm 2001), Quỹ Hỗ trợ phát triển (công văn số 770 HTPT/TDTW ngày 22 tháng 5 năm 2001), Cục hàng không dân dụng Việt Nam công văn số 626/CKH-KHĐT ngày 09 tháng 5 năm 2001), về giải pháp thu xếp vốn phát triển đội máy bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phương án thu xếp nguồn vốn cho đầu tư phát triển đội máy bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2001-2005 như sau:

1. Đối với nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:

a. Cấp lại thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động kinh doanh vận tải hàng không thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2001 đến 2005 để tái đầu tư phát triển đội máy bay.

b. Quỹ Hỗ trợ phát triển cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam vay vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện dự án phát triển đội máy bay của Tổng công ty như đã dự kiến. Thời hạn vay 12 năm, trong đó có 2 năm ân hạn; lãi suất cho vay ưu đãi đặc biệt 3%/năm theo quy định tại Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc bổ sung một số giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế năm 2001.

2. Đối với nguồn vốn vay thương mại:

Tổng công ty Hàng không Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tính toán phương án phát hành trái phiếu công trình bảo đảm việc huy động vốn có hiệu quả cao nhất; đồng thời đàm phán với các nhà chế tạo máy bay hoặc các tổ chức tín dụng xuất khẩu nước ngoài để vay vốn đáp ứng nhu cầu phát triển đội máy bay của Tổng công ty nếu lãi suất vay và các điều kiện vay khác có lợi hơn phương án vay vốn của các Ngân hàng Thương mại trong nước. Giao Bộ Tài chính bảo lãnh và không thu phí bảo lãnh đối với các giao dịch vay vốn mua máy bay trong trường hợp này. Trường hợp vay vốn của các tổ chức tín dụng xuất khẩu nước ngoài mà lãi suất vay và các điều kiện vay khác bằng hoặc không có lợi hơn so với vay Ngân hàng Thương mại trong nước thì giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thống nhất với Tổng công ty Hàng không Việt Nam để chỉ định một Ngân hàng Thương mại quốc doanh đứng ra thu xếp vốn trong nước để cho dự án vay.

3. Tổng công ty Hàng không Việt Nam tính toán khả năng huy động và vay vốn từ các nguồn nói trên, kể cả nguồn vốn tự tích luỹ của Tổng công ty; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện phương án thu xếp vốn theo nguyên tắc nêu trên, bảo đảm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2001 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển đội máy bay giai đoạn 2001-2005 và đến 2010 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng