Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
VIỆT NAM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 112-QĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC CHI KHO PHÁT HÀNH TẠI CÁC TỈNH BẮC NINH, HÀ TĨNH, NGHỆ AN.

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ Sắc lệnh số 15-SL ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng quốc gia Việt nam;
Căn cứ Nghị định số 94-TTg ngày 29-5-1951 của Thủ tướng Chính phủ ấn định tổ chức Ngân hàng quốc gia Việt nam ;
Căn cứ tình hình phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa;
Xét nhu cầu công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Bắt đầu từ 10-4-1960 thành lập các Chi kho phát hành đặt tại các Chi điếm kể tên sau đây:

1. Chi điếm Yên phong thuộc Chi nhánh Ngân hàng Bắc Ninh.

 

2. Chi điếm Can lộc

3. Chi điếm Cẩm xuyên

thuộc chi nhánh Ngân hàng Hà tĩnh

Điều 2: - Cử các ông Trưởng chi điếm nói trên kiêm Chủ nhiệm Chi kho phát hành.

Điều 3: - Các kho bảo quản các Chi điếm Nam đàn, Quỳnh lưu, Yên thành, thuộc tỉnh Nghệ an kể từ ngày 10-4-1960 sẽ đổi thành Chi kho phát hành.

Điều 4: - Các ông Chủ nhiệm Tổng kho, Chánh văn phòng Ngân hàng quốc gia Việt nam, và Trưởng chi nhánh, chi điếm, có tên kể trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Lê Viết Lượng