Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1119/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đầu tư nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-BKHĐT ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức lại các Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Cục Đầu tư nước ngoài;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc (sau đây gọi tắt là “Trung tâm”) là đơn vị thuộc Cục Đầu tư nước ngoài, thực hiện chức năng xúc tiến và hỗ trợ đầu tư vào 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Hà Giang đến Quảng Trị (sau đây gọi tắt là địa phương, có phụ lục kèm theo).

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng Việt: Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc

Tên tiếng Anh: Investment Promotion Center - North Vietnam

Tên viết tắt: IPCN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Hỗ trợ các hoạt động quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư của Cục Đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

3. Tham gia nghiên cứu, tổng hợp và triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch xúc tiến đầu tư.

4. Hỗ trợ các địa phương xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư; kết nối các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương. Phối hợp, hỗ trợ các địa phương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh; cung cấp thông tin tài liệu có liên quan trong quá trình xúc tiến, triển khai thực hiện dự án trên địa bàn.

5. Tổ chức tập huấn, đào tạo về công tác xúc tiến đầu tư, quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư.

6. Được tiếp nhận các nguồn hỗ trợ hợp pháp và cung cấp các hoạt động dịch vụ tạo thêm nguồn thu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm phù hợp quy định của pháp luật.

7. Tổ chức quản lý bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

a. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc.

b. Giám đốc Trung tâm quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối liên hệ công tác giữa các đơn vị thuộc Trung tâm.

2. Tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm

a. Tổ chức bộ máy gồm 02 phòng:

- Phòng Thông tin - Hành chính;

- Phòng Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư.

b. Biên chế viên chức, người lao động của Trung tâm do Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài quyết định theo quy định của pháp luật và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1220/QĐ-BKH ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc thuộc Cục Đầu tư nước ngoài.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Đảng ủy, Công đoàn Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cục ĐTNN (3b)
- Như Điều 5 (để t/h);
- Lưu: Văn thư, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng