Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1111/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Quyết định số 4932/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 940/TTr-SGDĐT ngày 08/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Chi tiết tại Phụ lục 01).

2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính có liên quan:

- Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo: 02 TTHC (Chi tiết tại Phụ lục 02).

- Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo): 02 TTHC (Chi tiết tại Phụ lục 03).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Sở TT&TT(p/h cập nhật các phần mềm);
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC. Huy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Quyết định số 1111 /QĐ-UBND ngày 15 /5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TTT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ dịch vụ công

Thực hiện qua dịch vụ BCCI

I. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (02 TTHC)

1. Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (02 TTHC)

1

1.005092

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

- 01 ngày làm việc.

- 03 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ xin cấp lại bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng chứng chỉ phức tạp, khó kiểm tra đối chiếu.

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mức độ 3

Không

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

2.001914

Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

03 ngày làm việc

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Mức độ 3

Không

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đã cắt giảm 02 ngày

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

TTT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ dịch vụ công

Thực hiện qua dịch vụ BCCI

I. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (02 TTHC)

1. Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (02 TTHC)

1

1.005092

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

- 01 ngày làm việc.

- 03 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ xin cấp lại bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng chứng chỉ phức tạp, khó kiểm tra đối chiếu.

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Mức độ 3

Không

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

2.001914

Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

03 ngày làm việc

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Mức độ 3

Không

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đã cắt giảm 02 ngày

Ghi chú: Đối với UBND huyện Phú Quý không có Phòng Giáo dục và Đào tạo thì phòng chuyên môn được giao tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước (Phòng Văn xã) có trách nhiệm tham mưu theo đúng quy định.

 

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 15 /5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ (02 TTHC)

1. Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Mã số TTHC: 1.005092)

* Trường hợp giải quyết trong 01 ngày làm việc:

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở GD&ĐT (Qua phòng TCCB&QLCLGD) để xử lý

01 giờ

Bước 3

Công chức phụ trách của Phòng TCCB&QLCLGD

Xử lý hồ sơ, in bản sao văn bằng, chứng chỉ trình lãnh đạo phòng.

02 giờ

Bước 4

Lãnh đạo phòng TCCB&QLCLGD

Xem xét, ký tắt bản sao văn bằng, chứng chỉ trình lãnh đạo Sở.

02 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký bản sao văn bằng, chứng chỉ.

01 giờ

Bước 6

Công chức Văn phòng Sở

- Phát hành văn bản.

- Chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

02 giờ

Bước 7

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

01 ngày

* Trường hợp giải quyết trong 03 ngày làm việc đối với hồ sơ xin cấp lại bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng chứng chỉ phức tạp, khó kiểm tra đối chiếu.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở GD&ĐT (Qua phòng TCCB&QLCLGD) để xử lý.

01 giờ

Bước 3

Công chức phụ trách của Phòng TCCB&QLCLGD

Xử lý hồ sơ, in bản sao văn bằng, chứng chỉ trình lãnh đạo phòng.

02 ngày

Bước 4

Lãnh đạo phòng TCCB&QLCLGD

Xem xét, ký tắt bản sao văn bằng, chứng chỉ trình lãnh đạo Sở.

03 giờ

Bước 5

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký bản sao văn bằng, chứng chỉ.

02 giờ

Bước 6

Công chức Văn phòng Sở

- Phát hành văn bản.

- Chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

02 giờ

Bước 7

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

03 ngày

2. Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (Mã số TTHC: 2.001914)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở GD&ĐT (Qua phòng TCCB&QLCLGD) để xử lý

0,5 ngày

Bước 3

Công chức phụ trách của Phòng TCCB&QLCLGD

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.

01 ngày

Bước 4

Lãnh đạo phòng TCCB&QLCLGD

Xem xét, thông qua dự thảo văn bản trình lãnh đạo Sở.

0,5 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký ban hành văn bản.

02 giờ

Bước 6

Công chức Văn phòng Sở

- Phát hành văn bản.

- Chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.

0.5 ngày

Bước 7

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC:

03 ngày

 

PHỤ LỤC 03

(Kèm theo Quyết định số 1111 /QĐ-UBND ngày 15 /5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND HUYỆN

I. Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ (02 TTHC)

1. Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Mã số TTHC: 1.005092)

* Trường hợp giải quyết trong 01 ngày làm việc:

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện

Chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo để xử lý

01 giờ

Bước 3

Công chức phụ trách của Phòng GD&ĐT

Xử lý hồ sơ, in bản sao văn bằng, chứng chỉ trình lãnh đạo.

03 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

Xem xét, ký bản sao văn bằng, chứng chỉ.

02 giờ

Bước 5

Công chức phụ trách của Phòng GD&ĐT

- Phát hành văn bản.

- Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp huyện.

02 giờ

Bước 6

CCVC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện

Trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC

01 ngày

* Trường hợp giải quyết trong 03 ngày làm việc đối với hồ sơ xin cấp lại bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng chứng chỉ phức tạp, khó kiểm tra đối chiếu.

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

 

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

Chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo để xử lý

02 giờ

Bước 3

Công chức phụ trách của Phòng GD&ĐT

Xử lý hồ sơ, in bản sao văn bằng, chứng chỉ trình lãnh đạo.

02 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

Xem xét, ký bản sao văn bằng, chứng chỉ.

0.5 ngày

Bước 5

Công chức phụ trách của Phòng GD&ĐT

- Phát hành văn bản.

- Chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa cấp huyện.

02 giờ

Bước 6

CCVC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

Trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC

03 ngày

2. Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (Mã số TTHC: 2.001914)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

CCVC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa cấp huyện lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, CCVC tại Bộ phận một cửa cấp huyện hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Bộ phận một cửa cấp huyện phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

Chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo để xử lý

02 giờ

Bước 3

Công chức phụ trách của Phòng GD&ĐT

Xử lý hồ sơ, in bản sao văn bằng, chứng chỉ trình lãnh đạo.

02 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT

Xem xét, ký bản sao văn bằng, chứng chỉ.

0.5 ngày

Bước 5

Công chức phụ trách của Phòng GD&ĐT

- Phát hành văn bản.

- Chuyển kết quả cho một cửa cấp huyện, thị xã, thành phố.

02 giờ

Bước 6

CCVC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

Trả kết quả giải quyết TTHC.

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện TTHC

03 ngày