Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ THUỐC CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI THEO ĐƯỜNG NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, để đảm bảo chất lượng và an toàn trong việc dùng thuốc chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nguồn thuốc chữa bệnh cho người do người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang theo khi về nước hoặc gửi về nước (dưới đây gọi là thuốc nhập khẩu phi mậu dịch) chỉ được phép nhập khẩu để sử dụng cho bản thân và gia đình. Bộ Y tế quy định cụ thể danh mục và số lượng thuốc nhập khẩu phi mậu dịch.

Điều 2.  Nghiêm cấm việc nhập khẩu phi mậu dịch các loại nguyên liệu làm thuốc hoặc các loại thuốc gây nghiện, hướng tâm thần.

Điều 3.  Tất cả các thuốc nhập khẩu phi mậu dịch trong danh mục cấm nhập hoặc nhập quá số lượng quy định sẽ phải xử lý như thuốc chữa bệnh nhập trái phép.

Điều 4.  Quyết định này áp dụng cho cả đối tượng là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Điều 5.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6.  Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 7.  Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)