Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111-NS/VGNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1974

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRỢ GIÁ MUA LƯƠNG THỰC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào Nghị định của Hội đồng Chính Phủ số 106-CP ngày 24-6-1965 quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Vật giá Nhà nước;
Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính Phủ số 210-CP ngày 09-9-1974 về phương hướng nhiệm vụ giá cả trong hai năm 1974-1975;
Sau khi đả thỏa thuận với Ủy ban Nông nghiệp trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Lương thực và thực phẩm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Trợ giá cho một kilôgam thóc tẻ vụ mùa năm 1974 bán trong nghĩa vụ cho Nhà nước như sau:

a) Thêm ba xu (0,03đ) đối với các tỉnh miền núi: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Thái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lao Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình (trợ giá 0,03đ/kg + giá mua cơ bản 0,30đ = 0,33 đồng một kilôgam)

b) Thêm ba xu (0,03đ) đối với các huyện và các xã miền núi của các tỉnh Quảng Nam, Hà Bắc, Vĩnh Phú, Thanh Hóa (Trợ giá 0,03đồng/kg + giá mua cơ bản 0,30 đồng = 0,33 đồng một kilôgam)

c) Thêm một xu (0,01 đồng) đối với các tỉnh Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình và khu vực Vĩnh Linh (Trợ giá 0,01 đồng/kg + giá mua cơ bản 0,32 đồng = 0,33 đồng một kilôgam).

Nếu ở những địa phương nói trong các điểm a, b, c trên đây, có nơi nào sản xuất vụ mùa 1974 gặp khó khăn lớn, cần trợ giá với mức cao hơn thì Ủy ban hành chính tỉnh lập phương án đề nghị với Ủy ban Vật giá Nhà nước xét vá quyết định.

Điều 2. – Những vùng ruộng đất bạc màu, vùng chiêm trũng chưa cải tạo của đồng bằng và trung du, vụ mùa năm nay tốt nên chưa áp dụng trợ giá.

Điều 3. – Trợ giá ba xu (0,03 đồng) cho một kilôgam ngô bán trong nghĩa vụ cho Nhà nước tại các tỉnh miền núi các huyện và xã miền núi nói trong điều 1. (Trợ giá 0,03 đồng/kg + giá mua cơ bản 0,33 đồng/kg = 0,36 đồng/một kilôgam).

Điều 4. – Mức trợ giá cho thóc quy định ở điều 1 được thi hành trong mùa thóc năm 1974.

Mức trợ giá cho ngô quy định ở điều 3 được thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 1974

 

 

QUYỀN CHỦ NHIỆM ÙY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
Tô Duy