Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

CHỦ TỊCH NƯỚC
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 111-KT/CTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC TẶNG THƯỞNG TỪ HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH LÊN HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG CHO LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU THỌ

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh mức tặng thưởng từ Huân chương Hồ Chí Minh lên Huân chương Sao Vàng cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ, sinh năm 1910, quê: Bến Lức, Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa VII, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước khóa VII, khóa VIII, đã có công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lê Đức Anh