Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNHSỐ 231/QĐ-UB NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 1991 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã - phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 335/TTr-SNV ngày 19 tháng 6 năm 2006;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 231/QĐ-UB ngày 24 tháng 7 năm 1991 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy chính quyền cấp phường và vận dụng tạm thời chính sách, chế độ đối với cán bộ phường.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 
- Các Đoàn thể thành phố
- Ban Tổ chức Thành ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/VX, NC
-  Tổ VX, PC, NC, Công Báo thành phố  
- Lưu : VT. (VX-Nh) MH.
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải