Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị quyết của Tỉnh ủy Đắk Nông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Nông”.

Điều 2. Căn cứ Chương trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2016.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch trọng tâm về UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ chỉ đạo của Trung ương, chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tế, UBND tỉnh sẽ cập nhật, bổ sung một số nhiệm vụ khác ngoài chương trình công tác đã ban hành theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Các Thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Các Tổ chức Chính trị-Xã hội;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KHTH-Ph.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 110/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, giai đoạn 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, là năm đóng vai trò mở đầu cho cả giai đoạn sắp tới, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng, còn phải triển khai thực hiện các mục tiêu của cả giai đoạn 2016 - 2020.

Mục tiêu phát triển kinh tế Đắk Nông với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, trên cơ sở khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, lợi thế của tỉnh và huy động các nguồn lực từ bên ngoài. Phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Tập trung phát triển theo chiều sâu các ngành công nghiệp có lợi thế, từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại hình thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường; Phát triển sự nghiệp văn hóa xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân đi đôi với giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Các mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh đã đề ra chủ yếu trong năm 2016: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt trên 9%; GRDP/đầu người đạt trên 38 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trên 1.610 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 4.614 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 10.500 tỷ đồng; Phát triển hạ tầng giao thông: nhựa hóa đường huyện 84%, tỷ lệ nhựa hóa chung 57%; Đáp ứng nguồn nước tưới 71%; Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 83%; tỷ lệ hộ thành thị sử dụng nước sạch 92%; tỷ lệ thu gom rác thải đô thị 98%; tỷ lệ đô thị hóa 20%; Tỷ lệ hộ sử dụng điện 96%; tỷ lệ thôn, bon, buôn có điện 99%; Số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia 08 trường; tỷ lệ trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đi học mẫu giáo 75%; Số giường bệnh/vạn dân 17,7 giường; số bác sỹ/vạn dân 6,5 bác sỹ; tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia về y tế xã 35%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 20,7%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 72%; Tạo việc làm cho 18 ngàn lượt lao động; đào tạo nghề cho 3.800 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 37%.; Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 76%; tỷ lệ thôn, bon, tổ dân phố văn hóa 61%; xã phường, thị trấn văn hóa 17%; cơ quan đạt danh hiệu văn hóa 86%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 2%, trong đó: tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm trên 4%; 04 xã điểm đạt chuẩn về nông thôn mới vào cuối năm, số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt trở lên là 10,6 tiêu chí; Tỷ lệ che phủ rừng 40%. Giữ vững ổn định tình hình an ninh - chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn và vượt biên, xâm nhập; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế an ninh nhân dân vững chắc.

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu sau:

I. Những công việc chỉ đạo chung

1. Chỉ đạo xây dựng Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị của UBND tỉnh triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, giai đoạn 2015 - 2020 và các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của HĐND tỉnh bằng các giải pháp chi tiết, xây dựng kế hoạch triển khai trong cả giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2016.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện các biện pháp hỗ trợ để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh của các nhà máy và cơ sở chế biến, gia công công nghiệp. Tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và ưu tiên các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh của tỉnh như: Phát triển khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng... Đẩy mạnh công nghiệp chế biến sâu khoáng sản, nhất là công nghiệp luyện Nhôm.

3. Xử lý những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong triển khai thực hiện dự án, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ đối với dự án để sớm đi vào hoạt động, đặc biệt là những dự án lớn, có tác động lớn về mặt kinh tế - xã hội, như Nhà máy Alumin Nhân Cơ; Dự án nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông; các dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị... Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, tăng công suất của các nhà máy đang hoạt động, khôi phục hoạt động của các nhà máy đang tạm ngừng hoạt động. Xây dựng vùng nguyên liệu ổn định cho các nhà máy chế biến hoạt động.

4. Kiến nghị Trung ương khởi động lại đường sắt đa dụng để phục vụ phát triển vùng Nam Tây Nguyên và công nghiệp bô xít - nhôm - sau nhôm trọng điểm của quốc gia. Kiến nghị Trung ương bổ sung quy hoạch và đầu tư Sân bay hỗn hợp Nhân Cơ; Hoàn thiện đầu tư các công trình lớn như: Đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê; Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 4; đường ra cửa khẩu Bu Prăng; Đường Đắk Song - Đắk Nang; Đường tránh đô thị Gia Nghĩa. Hoàn thành các công trình đầu tư lớn như: Khu tái định cư phía đông hồ trung tâm Gia Nghĩa, đường kè kết hợp Quảng trường trung tâm thị xã Gia Nghĩa; Hạ tầng khu, cụm công nghiệp: Tập trung đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ. Quy hoạch và kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Khu công nghiệp Nhân Cơ mới với quy mô phù hợp với từng giai đoạn. Đảm bảo tiến độ, hoàn thiện và đưa vào sử dụng hiệu quả Dự án lưới điện nông thôn giai đoạn 3 của Chính phủ triển khai trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư thuận lợi trạm biến áp 750MW phục vụ cho Khu công nghiệp Nhân Cơ. Triển khai dự án ADB về phát triển hạ tầng nông thôn các tỉnh khu vực Tây Nguyên, đề nghị Chính phủ cho xây dựng Đập Đắk Gang để giải quyết tình trạng khô hạn tại khu vực huyện Cư Jút.

5. Thu hút mạnh mẽ nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế xã hội, chú trọng vận động nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, nguồn vốn vay ưu đãi ODA và vốn đầu tư trực tiếp FDI, đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trong tỉnh, phát huy nội lực, sử dụng nguồn lực đầu tư hiệu quả. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, có biện pháp kiểm soát tài chính đối với các nhà đầu tư đăng ký sản xuất, kinh doanh vào tỉnh. Ưu tiên thu hút đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, để tạo động lực và huy động được nguồn vốn tư nhân vào xây dựng kết cấu hạ tầng.

6. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao đạo đức công vụ khi giải quyết công việc trong đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu gây phiền hà đối với các doanh nghiệp và người dân.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tính khả thi, đồng thời ban hành quy trình thực hiện thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp định kỳ, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp. Tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Cải cách thủ tục hành chính đầu tư, giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc và đẩy nhanh thời gian tối đa về quy trình đầu tư như: giao đất, đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép đầu tư xây dựng cho dự án; lồng ghép các giải pháp nhằm tăng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, củng cố và cải thiện thứ hạng các chỉ số, chấm dứt việc tụt hạng, cải thiện các chỉ số còn lại. Theo dõi, nắm bắt kịp thời những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý tháo gỡ kịp thời.

7. Đối với sản xuất nông nghiệp: Khuyến khích trồng trọt quy mô lớn, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ, đẩy mạnh các biện pháp thâm canh, khoa học kỹ thuật, công nghệ để tăng chất lượng sản phẩm, giảm giá thành. Tập trung chăn nuôi theo mô hình trang trại, sản xuất khép kín, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, quy trình chăn nuôi để cắt giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm. Xây dựng kế hoạch đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo phương thức lồng ghép các chương trình mục tiêu, các nguồn vốn,... để thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là các xã dự kiến đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2016. Xây dựng kế hoạch đầu tư hoàn thiện và thu hút hiệu quả vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh, đặc biệt là nghiên cứu các mô hình nông nghiệp chất lượng cao.

8. Thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường nhằm tăng cường kỷ cương, trật tự thị trường; ngăn chặn tệ buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hàng hóa lưu thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa và tăng giá đột biến.

Khuyến khích các doanh nghiệp, các hộ dân phát triển các sản phẩm du lịch vệ tinh quanh các điểm du lịch tập trung; hỗ trợ, quảng bá các dự án khu du lịch đang triển khai, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo ra sản phẩm độc đáo, đặc trưng của du lịch tỉnh, khai thác có hiệu quả, bền vững các tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh.

9. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định phân cấp thu thuế và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn, đề ra các biện pháp và lộ trình cụ thể để tổ chức thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật thuế. Quản lý chi tiêu hợp lý, đúng chế độ. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách. Tiết kiệm chi thường xuyên, giành ngân sách bổ sung cho đầu tư phát triển theo đúng chủ trương của Quốc hội và Chính phủ.

10. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, cung cấp lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ tiên tiến, trong đó chú trọng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học.

11. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trọng tâm là mở rộng và phát triển dịch vụ kỹ thuật cao và nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, nhân viên y tế. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng để chủ động phòng, chống các dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; chủ động và tích cực giám sát, xử lý các bệnh dịch lưu hành địa phương và các bệnh dịch mới nổi. Tăng cường kiểm tra việc đóng bảo hiểm xã hội của các cơ quan, doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... mở rộng đối tượng tham gia.

12. Củng cố và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng, tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao ở các cấp. Triển khai đồng bộ các chính sách đối với người có công, các chương trình, mục tiêu quốc gia, dự án để hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống đối với người nghèo, vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; huy động, sử dụng có hiệu quả, nguồn lực và sự tham gia của cộng đồng dân cư để thực hiện.

13. Xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, sự phối hợp các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức về gìn giữ và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thổ sau khai thác bô xít; nghiên cứu cơ chế, chính sách thuê đất và hỗ trợ đời sống cho các đối tượng có diện tích đất khai thác bô xít.

14. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường hợp tác kinh tế xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế.

II. Những nội dung chỉ đạo thực hiện xuyên suốt năm 2016

Quý I:

1. Tập trung xây dựng thể chế, cụ thể hóa Nghị quyết của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; hoàn thiện các quy chế hoạt động, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 đã đề ra.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Các Sở, Ban, ngành.

2. Chỉ đạo các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 vui xuân lành mạnh, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội (chăm sóc người có công, gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo, bộ đội biên giới,...); Thành lập các đoàn thăm hỏi tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ tất cả các đồn biên phòng, gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, đối tượng xã hội, hộ nghèo; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trấn áp tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh biên giới, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại... Chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả việc bình ổn thị trường, hạn chế tăng giá đột biến các mặt hàng thiết yếu, phấn đấu kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng bằng hoặc thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

3. Chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông Xuân; chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp triển khai vụ mùa 2016; phòng chống hạn, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Có biện pháp ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

- Phân công chỉ đạo: Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã.

4. Tổ chức các Đoàn đi làm việc với các huyện, thị xã để kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tập trung chỉ đạo công tác xóa đói giảm nghèo, kiềm chế lạm phát; tăng cường công tác thu ngân sách, thu thuế nợ đọng, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch thu quý I đề ra (khoản 30% kế hoạch năm 2016).

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

5. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và phát động các hoạt động thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch Nguyễn Bốn.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Chuẩn bị tốt các báo cáo phục vụ Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 3; Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch Nguyễn Bốn.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành.

7. Tập trung chỉ đạo công tác XDCB và giải ngân kế hoạch vốn, các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay tín dụng nhà nước, vốn ODA. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án công nghiệp lớn, công trình hạ tầng giao thông trọng điểm; hoàn thành việc tất toán, quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020 trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Tổ chức Hội nghị gặp mặt và đối thoại giữa doanh nghiệp và tỉnh đầu năm 2016.

- Phân công chỉ đạo: Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông.

8. Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm của các Sở, Ban, ngành năm 2016. Phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thành công thi tuyển công chức hành chính; thi tuyển nâng ngạch từ ngạch cán sự lên chuyên viên, từ chuyên viên lên chuyên viên chính tại tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch Nguyễn Bốn.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành.

9. Chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

10. Chỉ đạo tổ chức các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh; các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm ngày giải phóng thị xã Gia Nghĩa.

- Phân công chỉ đạo: Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã.

11. Tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng yếu kém trong công tác quản lý và giao đất, giao rừng các dự án nông, lâm nghiệp dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; tổ chức giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tồn động kéo dài; tổ chức tiếp công dân theo định kỳ.

Chỉ đạo thực hiện công tác giao quân đợt I năm 2016; triển khai kế hoạch huấn luyện năm 2016; thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác quốc phòng theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

- Phân công chỉ đạo: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã.

12. Tổ chức Hội nghị sơ kết quý I về tình hình kinh tế - xã hội và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2016.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Quý II:

1. Triển khai chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường đôn đốc công tác xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo xây dựng phương án phòng, chống chữa cháy rừng trong mùa khô.

- Phân công chỉ đạo: Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã.

2. Tổ chức kiểm tra một số dự án, công trình trọng điểm để tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tạo mọi điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai dự án đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhà máy điện phân Nhôm.

- Phân công chỉ đạo: Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan.

3. Chỉ đạo tổng kết năm học 2015 -2016 và kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hè 2016. Tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Đại học, Cao đẳng năm 2016.

Tổ chức các hoạt động tháng tình nguyện hè, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016.

- Phân công chỉ đạo: Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh, Cao Huy.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Đắk Nông, Sở Nội vụ.

4. Phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Người và 57 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào trồng cây nhân dân; các hoạt động kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2016). Chuẩn bị chương trình nội dung tổ chức kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7).

- Phân công chỉ đạo: Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan.

5. Trình, thẩm định các Đề án, Dự án trình Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Các Sở, Ban, ngành.

6. Tham gia tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan.

7. Tổ chức Hội nghị sơ kết quý II về tình hình kinh tế - xã hội và triển khai nhiệm vụ Quý III năm 2016.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Quý III:

1. Chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch vụ Hè Thu, chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Thu Đông; xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

- Phân công chỉ đạo: Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã.

2. Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Các Sở, Ban, ngành.

3. Thành lập các Đoàn công tác đi kiểm tra thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đôn đốc tiến độ XDCB và giải ngân các nguồn vốn năm 2016, kết quả thu thuế nợ đọng, phấn đấu hết quý III thu ngân sách đạt trên 80% dự toán.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát tất cả các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư, để tham mưu UBND tỉnh thu hồi những dự án không hoạt động, hoạt động không hiệu quả; tiếp tục nắm tình hình thực hiện của các dự án, những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư để tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan.

4. Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính năm 2017; hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ I, HĐND các cấp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND các cấp; thanh tra công tác tổ chức nhà nước năm 2016 tại các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch Nguyễn Bốn.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

5. Tổ chức khai giảng năm học 2016 - 2017 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

- Phân công chỉ đạo: Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

6. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7) trang trọng, thiết thực, nghĩa tình. Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi năm 2016. Kiểm tra rà soát tổng hợp danh sách người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở tại các xã, huyện trên địa bàn tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan.

7. Xét khen thưởng và đề nghị Nhà nước khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 và năm học 2015-2016 của ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch Nguyễn Bốn.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan.

8. Kiểm điểm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm bảo đảm hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Quý IV:

1. Hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan.

2. Tăng cường công tác quản lý thị trường, thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, chống gian lận thương mại và chống thất thu thuế; thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch Nguyễn Bốn.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Tài chính, Cụ Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan.

3. Thành lập Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 tại các huyện, thị xã. Chỉ đạo tiến độ XDCB, điều chỉnh, thanh quyết toán các nguồn vốn năm 2016.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan.

4. Tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016, sơ kết vụ mùa 2016 và triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2016 - 2017. Thực hiện tốt công tác phòng, chống và chữa cháy rừng mùa khô. Tổ chức sơ kết đánh giá 01 năm tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Phân công chỉ đạo: Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan.

5. Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017; hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Phân công chỉ đạo: Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan.

6. Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2017.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan.

7. Tổ chức thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, chỉ đạo rà soát, nắm bắt và xử lý kịp thời tình hình đói giáp hạt có thể xảy ra; tổ chức tập huấn và tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016. Hoàn thành thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng.

Xây dựng kế hoạch thăm và tặng quà Tết nguyên đán năm 2016 cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan.

8. Chỉ đạo các hoạt động chào mừng kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2016) và 27 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2016).

Chỉ đạo tổng kết công tác tuyển quân năm 2016 và giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2017.

- Phân công chỉ đạo: Phó Chủ tịch Cao Huy.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã.

9. Trình, thẩm định các Đề án, Dự án trình Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 5; Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh (tại kỳ họp tháng 12/2016).

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Các Sở, Ban, ngành.

10. Tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016 và giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã.

- Phân công chỉ đạo: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu, triển khai thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

III. Triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu thuộc Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; chương trình hành động triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2016.

(Có danh mục kèm theo)

IV. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công chỉ đạo; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện chương trình này.

2. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của đơn vị, địa phương mình, trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện hoặc phối hợp; phân công tổ chức, cá nhân, phòng, ban chịu trách nhiệm từng công việc và quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức để tổ chức triển khai thực hiện;

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo chương trình công tác và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện nâng cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và cơ quan nhà nước.

- Định kỳ hàng tháng, hàng quý có kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; phát hiện và tìm các giải pháp khắc phục kịp thời các khó khăn, vướng mắc của cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; những vấn đề vượt quá thẩm quyền, cần tập hợp và đề xuất biện pháp giải quyết để Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Mọi chậm trễ về tiến độ thời gian trình các chương trình, đề án, nghị quyết, báo cáo... được UBND tỉnh giao nhiệm vụ và chất lượng không bảo đảm. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và bị xử lý nghiêm theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo nhận thức và sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

4. Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm đúng thời gian và nội dung đã định; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện của các ngành, các cấp để UBND tỉnh có những chỉ đạo phù hợp.

5. Các cấp, các ngành phát động phong trào thi đua trong toàn tỉnh ngay từ đầu năm với những chỉ tiêu cụ thể nhằm phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 với quyết tâm cao nhất. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng kịp thời, chính xác những tổ chức, cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Giao trách nhiệm Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các cơ quan, đơn vị các cấp, làm cơ sở, tiêu chí xét thi đua, khen thưởng cuối năm./.

 

DANH MỤC

CÁC NGHỊ QUYẾT, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH CỤ THỂ CẦN XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, HĐND TỈNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KTXH

NĂM 2016

Stt

Tên Nghị quyết, đề án, kế hoạch, báo cáo

Thời gian
hoàn thành

Đơn vị thực hiện

Phân công chỉ đạo

Cơ quan tham mưu

Cơ quan phối hợp

I

Các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

 

 

 

1

Dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016 - 2020.

Tháng 5/2016

Sở Tài nguyên môi trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Lao động, Thương binh và xã hội và đơn vị liên quan

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

2

Dự thảo Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Tháng 01/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

3

Dự thảo Chương trình phát triển Doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Tháng 4/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban Đổi mới và PTDN tỉnh)

Các Sở, Ban, ngành

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

4

Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm Chỉ thị số 03 - CT/TU, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Tháng 4/2016

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, ngành

Phó Chủ tịch Cao Huy

5

Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 04 - CTr/TU, ngày 18/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2016.

Tháng 4/2016

Ban Dân tộc

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

6

Dự thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 07 - CTr/TU, ngày 16/3/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tháng 4/2016

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

7

Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 14 - CT/TU, ngày 26/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Tháng 4/2016

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

8

Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 26/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

Tháng 4/2016

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

9

Dự thảo Nghị quyết về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Tháng 5/2016

Sở Lao động - Thuơng binh và Xã hội

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

10

Dự thảo Chương trình đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030

Tháng 7/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

11

Dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

Tháng 7/2016

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cao Huy

12

Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TU, ngày 14/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh nông thôn trong tình hình mới

Tháng 8/2016

Công an tỉnh

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cao Huy

13

Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm Chỉ thị số 08 - CT/TU, ngày 07/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh vùng đồng bào Mông trên địa bàn tỉnh.

Tháng 10/2016

Ban Dân tộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Cao Huy

14

Dự thảo Chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2017

Tháng 11/2016

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

UBND các huyện, thị xã

Chủ tịch Nguyễn Bốn

15

Dự thảo Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2017

Tháng 11/2016

Công an tỉnh

UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cao Huy

II

Các nội dung chỉ đạo tổ chức Sơ kết, tổng kết

 

 

 

 

16

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/5/2006 của Tỉnh ủy (khóa IX) về phát triển thủy lợi nhỏ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến 2020.

Tháng 3/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

17

Phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 05/6/2006 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Tháng 3/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Chỉ huy QS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các huyện biên giới

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cao Huy

18

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 06/5/2013 của Tỉnh ủy về ngăn chặn phá rừng, phát triển rừng bền vững giai đoạn 2013 - 2015 và những năm tiếp theo.

Tháng 4/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

19

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 07/4/2011 về phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020.

Tháng 4/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và Công nghệ

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

20

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 02/8/2013 của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tháng 6/2016

Sở Khoa học và Công nghệ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

21

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/10/2006 của Tỉnh ủy (khóa IX) về phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

Tháng 6/2016

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

22

Phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 10/8/2011 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020

Tháng 6/2016

Sở Nội vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã có liên quan

Chủ tịch Nguyễn Bốn

23

Phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 14/12/2006 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tháng 9/2016

Thanh tra tỉnh

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Cao Huy

24

Tổng kết 5 năm Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 17/11/2011 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tháng 10/2016

Sở Xây dựng

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

III

Triển khai Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016

 

 

 

 

25

Nghị quyết thông qua Chính sách giảm nghèo bền vững và giảm nghèo đặc thù cho đồng bào DTTS tại chỗ tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 - 2020

Tháng 3/2016

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban Dân tộc, các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

26

Nghị quyết về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách thuộc tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020

Tháng 6/2016

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch Nguyễn Bốn

27

Nghị quyết thông qua Đề án định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

Tháng 6/2016

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch Nguyễn Bốn

28

Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020

Tháng 6/2016

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch Nguyễn Bốn

29

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 23/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 6/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

30

Nghị quyết về việc thông qua cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng ao, hồ chứa nước nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Tháng 6/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

31

Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 6/2016

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

32

Nghị quyết Quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu cho cá nhân có đóng góp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Nông

Tháng 6/2016

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch Nguyễn Bốn

33

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2017 đến năm học 2019 - 2020

Tháng 6/2016

Ban Dân tộc

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

34

Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch, Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Tháng 6/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

35

Nghị quyết về việc thông qua Đề án “Lập mới, Quy hoạch Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 đến 2020, định hướng đến năm 2030”

Tháng 10/2016

Sở Tài nguyên môi trường

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

36

Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2016

Tháng 10/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

37

Nghị Quyết thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020

Tháng 10/2016

Sở Lao động - Thuơng binh và Xã hội

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

38

Điều chỉnh Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Tháng 10/2016

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

39

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Tháng 10/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch Nguyễn Bốn

40

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017

Tháng 10/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch Nguyễn Bốn

41

Nghị quyết về việc thông qua Đề án “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”

Tháng 10/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

IV

Chương trình hành động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

 

 

 

 

42

Kế hoạch triển khai Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

Tháng 01/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

43

Ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI cấp tỉnh

Tháng 02/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

44

Kế hoạch triển khai Chiến lược thu hút đầu tư giai đoạn 2016 - 2020

Tháng 02/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch Nguyễn Bốn

45

Đề án Vận động, thu hút đầu tư, xây dựng các đề xuất dự án khả thi các dự án PPP theo danh mục đã được UBND tỉnh ban hành vào năm 2015

Tháng 02/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

46

Ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI),

Tháng 02/2016

Sở Nội vụ

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cao Huy

47

Ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par - Index)

Tháng 02/2016

Sở Nội vụ

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cao Huy

48

Chương trình thực hiện chính sách đưa hàng về nông thôn, thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tháng 02/2016

Sở Công Thương

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

49

Xây dựng và thực hiện đề án nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng giá trị thu nhập trên 01 ha diện tích canh tác, phấn đấu đến năm 2020, tăng đáng kể giá trị dựa trên ứng dụng kỹ thuật, công nghệ.

Tháng 3/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

50

Xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Tháng 3/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

51

Xây dựng Đề án Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương.

Tháng 4/2016

Sở Tài chính

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

52

Xây dựng quy định phân luồng điều trị bệnh nhân hợp lý tại các tuyến bệnh viện.

Tháng 5/2016

Sở Y tế

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

53

Xây dựng chương trình tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”.

Tháng 5/2016

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

54

Xây dựng và thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ khuyến nông viên cơ sở.

Tháng 5/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

55

Đề án tăng quy mô vốn giai đoạn 2016 - 2020 cho Quỹ Đầu tư tỉnh Đắk Nông

Tháng 5/2016

Sở Tài chính

Quỹ Đầu tư; các Sở ngành liên quan

Chủ tịch Nguyễn Bốn

56

Chỉ thị Nâng cao tinh thần, trách nhiệm và danh dự cống hiến xây dựng phát triển “Tỉnh Đắk Nông giàu mạnh” cho toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ công chức và doanh nhân.

Tháng 6/2016

Sở Nội vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch Nguyễn Bốn

57

Đề xuất một số chính sách đặc thù cho vùng Tây Nguyên và tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2025

Tháng 6/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan; Tham vấn Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

58

Đề án Rà soát và đề xuất điều chỉnh các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

Tháng 6/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch Nguyễn Bốn

59

Xây dựng danh mục và đề xuất dự án vận động ODA giai đoạn 2016 - 2020 khả thi, đáp ứng theo tiêu chí của nhà tài trợ. Cập nhật phù hợp các xu thế tài trợ ODA của quốc tế.

Tháng 6/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan; Tham vấn Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tham vấn các tổ chức tư vấn ODA, các nhà tài trợ.

Chủ tịch Nguyễn Bốn

60

Tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư FDI vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ Alumin và Nhôm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 6/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

61

Đề xuất một số dự án đảm bảo an ninh quốc phòng lớn, kết hợp với phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển vùng biên giới, để vận động Trung ương đầu tư bổ sung.

Tháng 6/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cao Huy

62

Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Tháng 6/2016

Sở Nội vụ

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch Nguyễn Bốn

63

Xây dựng Đề án, phân công, phân nhiệm trong việc thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thuộc nhiệm vụ của ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Tháng 6/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

64

Xây dựng và triển khai Đề án khuyến khích doanh nghiệp ở tỉnh ngoài, vãng lai, phát sinh kinh doanh tại tỉnh Đắk Nông, đăng ký kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh tại tỉnh để tăng thu các khoản thuế liên quan đến địa phương cư trú, tăng thu ngân sách và góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Tháng 6/2016

Cục Thuế tỉnh

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch Nguyễn Bốn

65

Quy định cụ thể về cơ chế sáng tạo, áp dụng phù hợp với thực tiễn của địa phương và thời gian ban hành để thực hiện các chính sách, chỉ đạo của Trung ương trên địa bàn tỉnh.

Tháng 6/2016

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch Nguyễn Bốn

66

Kế hoạch triển khai Nghị quyết về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Tháng 7/2016

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

67

Triển khai xây dựng Chính quyền điện tử theo đề án của Chính phủ, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của địa phương.

Tháng 7/2016

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Cao Huy, Tôn Thị Ngọc Hạnh

68

Quy chế nâng cao, đề cao trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu, thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tháng 7/2016

Sở Nội vụ

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch Nguyễn Bốn

69

Xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế nội tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020.

Tháng 7/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

70

Kế hoạch triển khai Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016 - 2020.

Tháng 7/2016

Sở Tài nguyên môi trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Lao động - Thương binh và xã hội và đơn vị liên quan

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

71

Quy định rõ chế tài xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chứng, viên chức quản lý bảo vệ rừng, để mất rừng.

Tháng 7/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ và các Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

72

Xây dựng quy định về trường học an toàn, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, bạo lực và tệ nạn xã hội.

Tháng 7/2016

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

73

Xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường và xúc tiến thương mại.

Tháng 7/2016

Sở Công Thương

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

74

Hoàn thiện quy hoạch hang động núi lửa Krông Nô, trình Trung ương công nhận công viên địa chất quốc gia. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách để thu hút khách du lịch nước ngoài.

Tháng 7/2016

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

75

Chương trình tuyên truyền Thay đổi triệt để suy nghĩ “Đắk Nông còn nghèo và khó khăn” thành “Đắk Nông trên con đường phát triển giàu mạnh”.

Tháng 8/2016

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài Phát thanh và Truyền hình; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo Đắk Nông

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

76

Xây dựng Kế hoạch đưa sản phẩm nông nghiệp thế mạnh và chất lượng cao của tỉnh vào tiêu thụ tại các siêu thị trong nước.

Tháng 9/2016

Sở Công Thương

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

77

Đề án Tập trung nguồn thu, giảm chi thường xuyên, ưu tiên chi đầu tư để phát triển tạo nền tảng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư.

Tháng 10/2016

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch Nguyễn Bốn

78

Kế hoạch triển khai Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

Tháng 10/2016

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cao Huy

79

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tháng 10/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

80

Kiểm tra tổng thể tình hình, rà soát thực trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh, xây dựng đề án khai thác khoáng sản bền vững, hiệu quả.

Tháng 10/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

81

Quy định về đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục, giám sát chặt, quản lý thu chi và xử lý nghiêm các vi phạm.

Tháng 10/2016

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Cao Huy, Tôn Thị Ngọc Hạnh

82

Đề án Sử dụng nguồn ngân sách để giải phóng mặt bằng các vị trí có khả năng thu hút và thuận lợi cho đầu tư để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư (Giải phóng được trên 1.000 ha đất sạch để thu hút đầu tư).

Tháng 11/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải, Trương Thanh Tùng

83

Quy chế kiểm soát tài chính đối với các nhà đầu tư vào tỉnh, đề nghị đầu tư thực hiện dự án có đề nghị giao đất, thuê đất hoặc sử dụng tài nguyên, khoáng sản.

Tháng 11/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải, Trương Thanh Tùng

84

Hoàn thành Phương án sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tháng 11/2016

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

85

Đề án rà soát tổng thể các cụm công nghiệp, loại bỏ hoặc chuyển đổi các cụm công nghiệp thiếu hiệu quả, tập trung vào các cụm công nghiệp có thế mạnh, để ưu tiên đầu tư.

Tháng 11/2016

Sở Công Thương

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

86

Xây dựng đề án quản lý lưu vực các hồ chứa nước, hồ thủy lợi, hồ thủy điện và quy định bảo vệ, vận hành bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn nguồn nước.

Tháng 11/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

87

Tiến hành rà soát tất cả các cơ sở giáo dục chưa đạt chuẩn, tổng hợp, trình HĐND tỉnh thông qua, cho phép tiếp tục thực hiện Đề án 34 về Kiên cố hóa trường lớp học trong giai đoạn 2017 - 2020.

Tháng 11/2016

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

88

Đề án Đánh giá tổng thể nhu cầu sử dụng lao động của các cơ sở sản xuất, nhà máy, dự án, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, ngành nghề đào tạo nghề phù hợp với thực tế của địa phương.

Tháng 12/2016

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

89

Kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển Kinh tế xã hội định hướng đến năm 2030, cụ thể và phân công nhiệm vụ đến từng ngành, lĩnh vực và địa phương.

Ban hành ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

90

Định kỳ Mỗi năm 2 lần tổ chức gặp mặt, đối thoại tập trung với doanh nghiệp, nhà đầu tư

Định kỳ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính và các đơn vị liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

 

DANH MỤC

CÁC NGHỊ QUYẾT, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH CỤ THỂ CẦN XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, HĐND TỈNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KTXH NĂM 2016

Stt

Tên Nghị quyết, đề án, kế hoạch, báo cáo

Thời gian
hoàn thành

Đơn vị thực hiện

Phân công chỉ đạo

Cơ quan tham mưu

Cơ quan phối hợp

I

Các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

 

 

 

1

Dự thảo Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Tháng 01/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

2

Dự thảo Nghị quyết về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Tháng 3/2016

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

3

Dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016 - 2020.

Tháng 3/2016

Sở Tài nguyên môi trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Lao động - Thương binh và xã hội và đơn vị liên quan

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

4

Dự thảo Chương trình phát triển Doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Tháng 4/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban Đổi mới và PTDN tỉnh)

Các Sở, Ban, ngành

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

5

Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Tháng 4/2016

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, ngành

Phó Chủ tịch Cao Huy

6

Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 04 - CTr/TU, ngày 18/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2016.

Tháng 4/2016

Ban Dân tộc

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Cao Huy

7

Dự thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 07 - CTr/TU, ngày 16/3/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tháng 4/2016

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, ngành

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

8

Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 14 - CT/TU, ngày 26/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Tháng 4/2016

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

9

Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 26/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

Tháng 4/2016

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

10

Dự thảo Chương trình đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030

Tháng 7/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

11

Dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

Tháng 7/2016

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cao Huy

12

Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TU, ngày 14/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh nông thôn trong tình hình mới

Tháng 7/2016

Công an tỉnh

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cao Huy

13

Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm Chỉ thị số 08 - CT/TU, ngày 07/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh vùng đồng bào Mông trên địa bàn tỉnh.

Tháng 9/2016

Ban Dân tộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Cao Huy

14

Dự thảo Chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2017

Tháng 11/2016

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

UBND các huyện, thị xã

Chủ tịch Nguyễn Bốn

15

Dự thảo Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2017

Tháng 11/2016

Công an tỉnh

UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cao Huy

II

Các nội dung chỉ đạo tổ chức Sơ kết, tổng kết

 

 

 

 

16

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/5/2006 của Tỉnh ủy (khóa IX) về phát triển thủy lợi nhỏ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến 2020.

Tháng 3/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

17

Phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 05/6/2006 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới giai đoạn 2006 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Tháng 3/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Chỉ huy QS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các huyện biên giới

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cao Huy

18

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 06/5/2013 của Tỉnh ủy về ngăn chặn phá rừng, phát triển rừng bền vững giai đoạn 2013 - 2015 và những năm tiếp theo.

Tháng 3/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

19

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 07/4/2011 về phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020.

Tháng 3/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và Công nghệ

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

20

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 02/8/2013 của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tháng 6/2016

Sở Khoa học và Công nghệ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

21

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/10/2006 của Tỉnh ủy (khóa IX) về phát triển du lịch giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

Tháng 6/2016

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

22

Phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 10/8/2011 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020

Tháng 6/2016

Sở Nội vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã có liên quan

Chủ tịch Nguyễn Bốn

23

Phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 14/12/2006 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tháng 9/2016

Thanh tra tỉnh

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Cao Huy

24

Tổng kết 5 năm Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 17/11/2011 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tháng 10/2016

Sở Xây dựng

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

III

Triển khai Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016

 

 

 

 

25

Nghị quyết thông qua Chính sách giảm nghèo bền vững và giảm nghèo đặc thù cho đồng bào DTTS tại chỗ tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 - 2020

Tháng 3/2016

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban Dân tộc, các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

26

Nghị quyết về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách thuộc tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020

Tháng 6/2016

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch Nguyễn Bốn

27

Nghị quyết thông qua Đề án định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

Tháng 6/2016

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch Nguyễn Bốn

28

Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020

Tháng 6/2016

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch Nguyễn Bốn

29

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 23/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 6/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

30

Nghị quyết về việc thông qua cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng ao, hồ chứa nước nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Tháng 6/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

31

Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 6/2016

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

32

Nghị quyết Quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu cho cá nhân có đóng góp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Nông

Tháng 6/2016

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch Nguyễn Bốn

33

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, vinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2017 đến năm học 2019 - 2020

Tháng 6/2016

Ban Dân tộc

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

34

Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch, Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Tháng 6/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

35

Nghị quyết về việc thông qua Đề án “Lập mới, Quy hoạch Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 đến 2020, định hướng đến năm 2030”

Tháng 10/2016

Sở Tài nguyên môi trường

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

36

Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2016

Tháng 10/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

37

Nghị Quyết thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020

Tháng 10/2016

Sở Lao động - Thuơng binh và Xã hội

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

38

Điều chỉnh Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Tháng 10/2016

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

39

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Tháng 10/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch Nguyễn Bốn

40

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017

Tháng 10/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch Nguyễn Bốn

41

Nghị quyết về việc thông qua Đề án “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”

Tháng 10/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

IV

Chương trình hành động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

 

 

 

 

42

Kế hoạch triển khai Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

Tháng 01/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

43

Ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI cấp tỉnh

Tháng 02/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

44

Kế hoạch triển khai Chiến lược thu hút đầu tư giai đoạn 2016 - 2020

Tháng 02/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch Nguyễn Bốn

45

Đề án Vận động, thu hút đầu tư, xây dựng các đề xuất dự án khả thi các dự án PPP theo danh mục đã được UBND tỉnh ban hành vào năm 2015

Tháng 02/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

46

Ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI),

Tháng 02/2016

Sở Nội vụ

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cao Huy

47

Ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par - Index)

Tháng 02/2016

Sở Nội vụ

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cao Huy

48

Chương trình thực hiện chính sách đưa hàng về nông thôn, thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tháng 02/2016

Sở Công Thương

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

49

Xây dựng và thực hiện đề án nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng giá trị thu nhập trên 01 ha diện tích canh tác, phấn đấu đến năm 2020, tăng đáng kể giá trị dựa trên ứng dụng kỹ thuật, công nghệ.

Tháng 3/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

50

Xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Tháng 3/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

51

Xây dựng Đề án Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương.

Tháng 4/2016

Sở Tài chính

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

52

Xây dựng quy định phân luồng điều trị bệnh nhân hợp lý tại các tuyến bệnh viện.

Tháng 5/2016

Sở Y tế

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

53

Xây dựng chương trình tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”.

Tháng 5/2016

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

54

Xây dựng và thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ khuyến nông viên cơ sở.

Tháng 5/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

55

Đề án tăng quy mô vốn giai đoạn 2016 - 2020 cho Quỹ Đầu tư tỉnh Đắk Nông

Tháng 5/2016

Sở Tài chính

Quỹ Đầu tư; các Sở ngành liên quan

Chủ tịch Nguyễn Bốn

56

Chỉ thị Nâng cao tinh thần, trách nhiệm và danh dự cống hiến xây dựng phát triển “Tỉnh Đắk Nông giàu mạnh” cho toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ công chức và doanh nhân.

Tháng 6/2016

Sở Nội vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch Nguyễn Bốn

57

Đề xuất một số chính sách đặc thù cho vùng Tây Nguyên và tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2025

Tháng 6/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan; Tham vấn Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

58

Đề án Rà soát và đề xuất điều chỉnh các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

Tháng 6/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch Nguyễn Bốn

59

Xây dựng danh mục và đề xuất dự án vận động ODA giai đoạn 2016 - 2020 khả thi, đáp ứng theo tiêu chí của nhà tài trợ. Cập nhật phù hợp các xu thế tài trợ ODA của quốc tế.

Tháng 6/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan; Tham vấn Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tham vấn các tổ chức tư vấn ODA, các nhà tài trợ.

Chủ tịch Nguyễn Bốn

60

Tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư FDI vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ Alumin và Nhôm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 6/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

61

Đề xuất một số dự án đảm bảo an ninh quốc phòng lớn, kết hợp với phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển vùng biên giới, để vận động Trung ương đầu tư bổ sung.

Tháng 6/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cao Huy

62

Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Tháng 6/2016

Sở Nội vụ

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch Nguyễn Bốn

63

Xây dựng Đề án, phân công, phân nhiệm trong việc thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu thuộc nhiệm vụ của ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Tháng 6/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

64

Xây dựng và triển khai Đề án khuyến khích doanh nghiệp ở tỉnh ngoài, vãng lai, phát sinh kinh doanh tại tỉnh Đắk Nông, đăng ký kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh tại tỉnh để tăng thu các khoản thuế liên quan đến địa phương cư trú, tăng thu ngân sách và góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Tháng 6/2016

Cục Thuế tỉnh

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch Nguyễn Bốn

65

Kế hoạch triển khai Nghị quyết về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Tháng 7/2016

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

66

Triển khai xây dựng Chính quyền điện tử theo đề án của Chính phủ, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của địa phương.

Tháng 7/2016

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Cao Huy, Tôn Thị Ngọc Hạnh

67

Quy chế nâng cao, đề cao trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu, thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tháng 7/2016

Sở Nội vụ

Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch Nguyễn Bốn

68

Xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế nội tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020.

Tháng 7/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

69

Kế hoạch triển khai Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016 - 2020.

Tháng 7/2016

Sở Tài nguyên môi trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Lao động - Thương binh và xã hội và đơn vị liên quan

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

70

Quy định rõ chế tài xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chứng, viên chức quản lý bảo vệ rừng, để mất rừng.

Tháng 7/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ và các Sở, ngành và địa phương liên quan

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

71

Xây dựng quy định vê trường học an toàn, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, bạo lực và tệ nạn xã hội.

Tháng 7/2016

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

72

Xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường và xúc tiến thương mại.

Tháng 7/2016

Sở Công Thương

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

73

Hoàn thiện quy hoạch hang động núi lửa Krông Nô, trình Trung ương công nhận công viên địa chất quốc gia. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách để thu hút khách du lịch nước ngoài.

Tháng 7/2016

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

74

Chương trình tuyên truyền Thay đổi triệt để suy nghĩ “Đắk Nông còn nghèo và khó khăn” thành “Đắk Nông trên con đường phát triển giàu mạnh”.

Tháng 8/2016

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài Phát thanh và Truyền hình; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo Đắk Nông

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

75

Xây dựng Kế hoạch đưa sản phẩm nông nghiệp thế mạnh và chất lượng cao của tỉnh vào tiêu thụ tại các siêu thị trong nước.

Tháng 9/2016

Sở Công Thương

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

76

Đề án Tập trung nguồn thu, giảm chi thường xuyên, ưu tiên chi đầu tư để phát triển tạo nền tảng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư.

Tháng 10/2016

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch Nguyễn Bốn

77

Kế hoạch triển khai Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

Tháng 10/2016

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cao Huy

78

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tháng 10/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành và địa phương

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

79

Kiểm tra tổng thể tình hình, rà soát thực trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh, xây dựng đề án khai thác khoáng sản bền vững, hiệu quả.

Tháng 10/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

80

Quy định về đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục, giám sát chặt, quản lý thu chi và xử lý nghiêm các vi phạm.

Tháng 10/2016

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Cao Huy, Tôn Thị Ngọc Hạnh

81

Đề án Sử dụng nguồn ngân sách để giải phóng mặt bằng các vị trí có khả năng thu hút và thuận lợi cho đầu tư để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư (Giải phóng được trên 1.000 ha đất sạch để thu hút đầu tư).

Tháng 11/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải, Trương Thanh Tùng

82

Quy chế kiểm soát tài chính đối với các nhà đầu tư vào tỉnh, đề nghị đầu tư thực hiện dự án có đề nghị giao đất, thuê đất hoặc sử dụng tài nguyên, khoáng sản.

Tháng 11/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải, Trương Thanh Tùng

83

Hoàn thành Phương án sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tháng 11/2016

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

84

Đề án rà soát tổng thể các cụm công nghiệp, loại bỏ hoặc chuyển đổi các cụm công nghiệp thiếu hiệu quả, tập trung vào các cụm công nghiệp có thế mạnh, để ưu tiên đầu tư.

Tháng 11/2016

Sở Công Thương

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

85

Xây dựng đề án quản lý lưu vực các hồ chứa nước, hồ thủy lợi, hồ thủy điện và quy định bảo vệ, vận hành bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn nguồn nước.

Tháng 11/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trương Thanh Tùng

86

Tiến hành rà soát tất cả các cơ sở giáo dục chưa đạt chuẩn, tổng hợp, trình HĐND tỉnh thông qua, cho phép tiếp tục thực hiện Đề án 34 về Kiên cố hóa trường lớp học trong giai đoạn 2017 - 2020.

Tháng 11/2016

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

87

Đề án Đánh giá tổng thể nhu cầu sử dụng lao động của các cơ sở sản xuất, nhà máy, dự án, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, ngành nghề đào tạo nghề phù hợp với thực tế của địa phương.

Tháng 12/2016

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh

88

Kế hoạch triển khai Quy hoạch phát triển Kinh tế xã hội định hướng đến năm 2030, cụ thể và phân công nhiệm vụ đến từng ngành, lĩnh vực và địa phương.

Ban hành ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành và địa phương liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

89

Định kỳ Mỗi năm 2 lần tổ chức gặp mặt, đối thoại tập trung với doanh nghiệp, nhà đầu tư

Định kỳ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính và các đơn vị liên quan

Phó Chủ tịch Trần Xuân Hải

90

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh hàng tháng và triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo

Định kỳ (trước ngày 25 hàng tháng)

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan

Chủ tịch Nguyễn Bốn