Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1098/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Luật Nhà ở năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư:

I. Ban soạn thảo Nghị định gồm có các thành viên:

1. Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban;

3. Ông Lương Đức Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên;

4. Ông La Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính, thành viên;

5. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

6. Ông Bùi Ngọc Tuân, Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển Quỹ đất, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

7. Ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, thành viên;

8. Ông Trần Quốc Thái, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Bộ Xây dựng, thành viên.

II. Tổ biên tập Nghị định gồm có các thành viên:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Vũ Xuân Thiện, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hàm Vụ phó Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ, thành viên;

4. Bà Lưu Thị Thu Quế, Chuyên viên, Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính, thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lanh, Trưởng phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất, Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

6. Ông Trịnh Hồng Quân, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, thành viên;

7. Bà Trần Thu Hoà, Chuyên viên, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên;

8. Bà Lương Thị Hồng Hạnh, Chuyên viên chính, Vụ Kết cấu Hạ tầng và Đô thị - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

9. Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thành viên;

10. Ông Nguyễn Trọng Hiền, Trưởng phòng Quản lý nhà và Kinh doanh bất động sản, Sở Xây dựng Hà Nội, thành viên;

11. Ông Đặng Minh Tuấn, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, thành viên;

12. Ông Hà Quang Hưng, Chuyên viên, Văn phòng Bộ, Bộ Xây dựng, thành viên;

13. Bà Lý Thị Thanh Hoa, Chuyên viên, Phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thư ký Tổ biên tập.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo và Tổ biên tập:

1. Ban soạn thảo có nhiệm vụ thực hiện các nội dung quy định tại Điều 60 Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ, giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu, soạn thảo Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

2. Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo Nghị định và có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

3. Ban soạn thảo, Tổ biên tập chấm dứt hoạt động khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, QLN (2b).

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng