Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1097/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 04 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Hội đồng Kiểm tra, thẩm định và xét đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tỉnh (Tờ trình số 863/TTr-SGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường Mầm non Triệu Tài, huyện Triệu Phong đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong và Hiệu trưởng Trường Mầm non Triệu Tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính