Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1097/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 08 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 42 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đồng thời thay thế Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 06/4/2012; Quyết định 986/QĐ-UBND ngày 08/5/2012; Quyết định 1871/QĐ-UBND ngày 27/7/2012; Quyết định 448/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, CT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN