Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1091/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 10 Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu.

(Có Danh mục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, KSTT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số: 1019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT

Mã hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Lý do

1

T-LAC-276516-TT

Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Luật Thủy lợi;

- Nghị định số  96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Tài chính doanh nghiệp

- Chuyển TTHC sang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

2

T-LAC-276504-TT

Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước

- Nghị định số  57/2018 /NĐ -CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tài chính doanh nghiệp

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định số 210/2013;

- Chuyển TTHC sang Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

3

T-LAC-276505-TT

Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tài chính doanh nghiệp

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định số 210/2013;

- Chuyển TTHC sang Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

4

T-LAC-276506-TT

Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tài chính doanh nghiệp

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định số 210/2013;

- Chuyển TTHC sang Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

5

T-LAC-276507-TT

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tài chính doanh nghiệp

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định số 210/2013;

- Chuyển TTHC sang Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

6

T-LAC-276508-TT

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tài chính doanh nghiệp

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định số 210/2013;

- Chuyển TTHC sang Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

7

T-LAC-276509-TT

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tài chính doanh nghiệp

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định số 210/2013;

- Chuyển TTHC sang Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

8

T-LAC-276510-TT

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tài chính doanh nghiệp

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định số 210/2013;

- Chuyển TTHC sang Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

9

T-LAC-276511-TT

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tài chính doanh nghiệp

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định số 210/2013;

- Chuyển TTHC sang Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

10

T-LAC-276512-TT

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tài chính doanh nghiệp

- Nghị định số  57/2018/NĐ -CP ngày 17/4/2018 thay thế Nghị định số 210/2013;

- Chuyển TTHC sang Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý.